TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 7/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181751
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân vận của cấp ủy đảng trên địa bàn xã Long Phước năm 2014
13/11/2014

Năm 2014 Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai Thực hiện Nghị quyết Hội Nghị Ban chấp hành Trung ương Đàng lần thứ 8, 9 (khóa XI). Tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 16/9/2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tôn giáo”, Chỉ thị 15-CT/TU ngày 30/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư, tổ dân phố”; Chỉ thị 10-CT/TU ngày 08/8/2011 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước trong thời kỳ mới”; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở giai đoạn 2011-2015”.

Chỉ đạo chính quyền, UBMT, đoàn thể tích cực vận động nhân dân xây dựng các loại quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”. Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp…

Xây dựng Kế hoạch hành động số 44-KH/ĐU ngày 6/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Ban hành Công văn số 196-CV/ĐU ngày 10/01/2014 chỉ đạo cấp  ủy chính quyền, mặt trận và các  đoàn thể triển khai thực hiện tốt các hoạt động Năm dân vận khéo gắn với phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực.về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm Dân vận khéo – 2014”. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng trên địa bàn gắn với thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2014-2019; tổ chức hội nghị hết nhiệm kỳ của các hội quần chúng; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 6 tổ dân vận hoạt động tốt, chỉ đạo Chính quyền cấp kinh phí cho Tổ dân vận hoạt động.

Xây dựng kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 11/3/2014 thực hiện Chỉ thị 37-CT/TU ngày 13/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội“ triển khai quán triệt đến chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

Khối Dân Vận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu