TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218988
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác Dân vận của chính quyền trên địa bàn xã Long Phước
13/11/2014

Năm 2014, Chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương gắn với công tác quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như công tác dân vận như thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 08/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới”.Tổ chức triển khai học tập Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, Nghị định 71, Nghị định 07 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở xã.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “Một cửa”, Tổ chức hệ thống cổng điện tử lấy ý kiến trực tiếp của công dân về thái độ của cán bộ công chức tiếp dân; giải quyết những vụ việc tồn đọng, bức xúc của nhân dân tại địa phương, công tác giảm nghèo, đề án 4 giảm của Tỉnh.

Chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp liên tịch giữa Khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể nhân dân và hội quần chúng. Xây dựng Kế hoạch và duy trì thực hiện tốt các nội dung thi đua công tác dân vận chính quyền năm 2014. Nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh.Các mô hình dân vận khéo đã được xây dựng trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Chính quyền phối hợp với UBMT và các đoàn thể đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững và nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của “Năm dân vận khéo” gắn với Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Tuy nhiên trình độ, năng lực, kỹ năng làm công tác vận động quần chúng của một vài cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nên công tác vận động quần chúng đôi lúc gặp khó khăn, trong công tác vận động quần chúng vẫn còn một vài thành viên tổ dân vận của ấp hoạt động còn hạn chế.

Khối dân Vận xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu