TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218119
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả công tác triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2014 trên địa bàn xã Long Phước
04/12/2014

Thực hiện Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bộ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23/11/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2013; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản. Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 của UBND xã Long Phước về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn xã Long Phước giai đoạn từ năm 2013-2016; Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 và Kế hoạch số 13/KH-UBND xã Long Phước giao trách nhiệm cho Công chức Tư pháp phối hợp cùng Ban Tuyên giáo xã chủ động tham mưu giúp Đảng uỷ - UBND xã tổ chức các hội nghị tiếp tục quán triệt Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và trên địa bàn xã giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng, từ ngày 01/01/2014 đến nay đã tổ chức 21 lượt tuyên truyền có 761 đồng chí là CB. CCVC và các giáo viên trường học tham dự; triển khai đến người dân ở địa bàn khu ấp gồm 09 lượt có 327 người tham dự. Qua các lượt tuyên truyền đã giúp cho CB. CCVC và nhân dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ tháng 01/2014 đến nay Hội đồng phối hợp PBGDPL chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X); các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạoc đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 21/5/2011 của Bộ chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân  trên địa bàn xã gồm 09 lượt có 625 đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự.

Luôn đảm bảo tốt việc thực hiện việc công khai minh bạch trong việc hoạt động của cơ quan như mua sắm tài sản công cho từng ban ngành, đoàn thể sử dụng đều được thông qua và công bố trong các kỳ họp thường trực của Đảng uỷ-UBND xã.

Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo và công chức xã theo qui định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Trong năm qua UBND xã đã tổ chức cho 15 đồng chí cán bộ, công chức có nghĩa vụ phải kê khai tiến hành tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2014. Đồng thời báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức xã.

Định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những biểu hiện tiêu cực liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung ở các lĩnh vực địa chính, xây dựng cơ bản, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công. Ban hành và niêm yết nội qui chi tiêu nội bộ nhằm để nâng cao ý thức đối với từng cán bộ, công chức trong việc thực hành tiết kiệm, thực hiện việc chi đúng mục đích.

Trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, lãnh đạo đều kiểm tra nhắc nhỡ cán bộ, công chức xã trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ cho công dân, cơ quan, tổ chức như: Bộ phận giao nhận và trả kết quả, Địa chính, Tư pháp, TBXH, Công an.

Thường xuyên chỉ đạo Ban Công an xã phối hợp với quản lý thị trường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, bán hàng lậu, hàng giả.

Xây dựng quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND; văn hoá lãnh đạo, quản lý; quy tắc ứng xử, quy tắc chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức, viên chức theo quy định.

Công tác nhận và giao trả hồ sơ hành chính của công dân được thực hiện theo mô hình một cửa liên thông trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến liên hệ công việc.

Niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính, thời gian giải quyết hồ sơ, các khoản phí và lệ phí thu cho ngân sách nhà nước.

Thời gian qua việc giải quyết các hồ sơ đều đúng theo quy định, không có hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân.

Việc thựchiện quy định về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/ND-CP của Chính phủ hiện nay tuy địa phương chưa thực hiện tốt công tác này nhưng bên cạnh đó vẫn làm tốt công tác quy hoạch đào tạo và bố trí cán bộ, chọn cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm công tác tại các lĩnh vực nhạy cảm.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, niêm yết công khai các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Từ những việc làm nêu trên, nhìn chung đầu năm 2014 đến nay ở địa phương không có trường hợp cán bộ công chức có biểu hiện hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng và trên địa bàn xã không xảy ra tình hình khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.

Với chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND xã trong việc thực hiện nội dung kế hoạch về phòng, chống tham nhũng luôn được đảm bảo kịp thời có hiệu quả. Đồng thời theo dõi tổng hợp định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Bà Rịa (qua Thanh tra thành phố).

Qua các buổi tuyên truyền triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và các kế hoạch cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã; đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc thưc hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng một cách thường xuyên, liên tục; mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt giữa  “xây” và “ chống” nhằm nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Chính quyền. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một công tác quan trọng cần được triển khai thường xuyên và triệt để nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, làm việc có hiệu quả, không nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân; nhờ vậy mà trong thời gian qua tại địa phương không có cán bộ, công chức có biểu hiện tham nhũng.

Hiện nay việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham những ở địa phương tuy đã được triển khai, quán triệt nhưng bên cạnh đó việc thực hiện chống tham nhũng đôi lúc chưa đồng bộ. Việc phát hiện các hành vi tham nhũng chưa được giám sát chặt chẽ.

Cán bộ xã còn kiêm nhiệm nhiều công tác khác, do đó công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng và công tác phối hợp, tổng hợp báo cáo kết quả tình hình chống tham nhũng đôi lúc chưa kịp thời.

UBND xã Long Phước
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu