TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218213
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện công tác Tư Pháp trên địa bàn xã năm 2014
04/12/2014

Năm 2014, Uỷ ban nhân dân xã đã tích cực đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, bám sát thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp-Hộ tịch hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp được giao. Trong năm 2014, UBND xã đã chỉ đạo:

Xây dựng Kế hoạch công tác  năm 2014 để thực hiện tốt công tác tư pháp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương; trên cơ sở công tác trọng tâm của Phòng Tư pháp, trong đó xác định rõ từng nội dung công việc trọng tâm, thời hạn thực hiện, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp... Do vậy, công tác Tư pháp của xã đã được triển khai thực hiện một cách chủ động, đồng bộ ở địa phương ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm.

Trong năm qua UBND xã tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng vừa bám sát kế hoạch, vừa mềm dẻo, linh hoạt trong từng việc cụ thể. Trong đó, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải đảm bảo luôn gắn liền với thực tiễn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và với phương châm hướng về lĩnh vực Tư pháp. Chỉ đạo Công chức Tư pháp kịp thời hướng dẫn và giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ tư pháp tại địa phương. Qua đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng sâu sát đối với công tác tư pháp; cơ chế phối hợp có tính liên ngành, đa cấp trong tổ chức thực hiện công tác tư pháp ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả.

Giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn xã:

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp tham mưu việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và triển khai thực hiện hoàn thành tốt việc tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 đến tất cả CBCCVC và nhân dân trên địa bàn gồm 02 lượt với 217 người tham dự.

Công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định văn bản QPPL: Trong năm qua Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể tham mưu việc ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật ; trong đó gồm 04 Nghị quyết và 02 Quyết định của UBND xã và 218 văn bản hành chính thông thường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thẩm định, Công chức  Tư pháp đã chủ động trao đổi trực tiếp với các ban ngành soạn thảo và các cơ quan có liên quan; lấy ý kiến thẩm định đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của văn bản nên các ý kiến thẩm định đều có chất lượng cao.

Công tác tham gia ý kiến xây dựng pháp luật: Chỉ đạo Công chức Tư pháp trực tiếp tham gia ý kiến đóng vào 01 Dự thảo Luật Căn cước công dân; đóng góp ý kiến 01 văn bản QPPL của Thanh tra thành phố soạn thảo Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo  và Bộ chỉ số tiêu chí chấm điểm CCTTHC. Các ý kiến tham gia của địa phương đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian.

Về công tác tập hợp, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Ngay từ đầu năm 2014 UBND xã đã ra Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày     31/12/2013 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Long Phước. Bên cạnh đó còn xây dựng kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22/4/2014 về việc Rà soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Địa chính, chính sách xã hội, công an trên địa bàn xã Long Phước năm 2014.

 Chỉ đạo Công chức Tư pháp trực tiếp rà soát 06 văn bản QPPL của HĐND và UBND, qua rà soát có 06 văn bản còn hiệu lực và không có văn bản hết hiệu lực; Trong 06 văn bản còn hiệu lực có 02 văn bản là Quyết định, 04 văn bản là Nghị quyết HĐND ban hành.

Nhìn chung, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trong năm 2014 tiếp tục đi vào nền nếp. Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của xã bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, đa số các văn bản quy phạm pháp luật đã được thẩm định trước khi ban hành, tác động tích cực đến sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, Công chức Tư pháp đã tích cực tham mưu với UBND xã xây dựng, triển khai các kế hoạch rà soát, kiểm tra, đề xuất, xử lý, hoàn thiện  văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, môi trường… Tuy nhiên, số lượng các văn bản thẩm định không nhiều, nhưng nội dung các văn bản ngày càng phức tạp; trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này còn thiếu kinh nghiệm nên công tác thẩm định vẫn còn chậm so với yêu cầu. Nguồn kinh phí còn hạn chế, chế độ đãi ngộ chưa rõ ràng nên công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL chưa huy động được đội ngũ chuyên gia tham gia. Do đó, nội dung thẩm định chủ yếu là đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật, chưa đánh giá được tính khả thi hoặc tác động  đối với đời sống kinh tế xã hội, chưa tham mưu, đề xuất được những cơ chế chính sách có tính đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu