TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218973
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện Công tác tham gia xây dựng Đảng của UBMTTQ xã Long Phước
04/12/2014

Trong năm 2014, Ban thường trực MT phối hợp Ban tuyên giáo Đảng uỷ xã tiếp tục tuyên truyền các chủ trương nghị quyết của Đảng như: NQ 23,24,25 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo, công tác dân tộc; Nghị quyết MTTQVN lần thứ VII; NQ Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết thành Đảng bộ và Nghị quyết Đảng ủy xã, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, lần thứ 9 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI; quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 75-KH/TUBR ngày 02/8/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc thực hiện NQ 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị TW 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm” trong tình hình mới; kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo tại xã và 12 cụm dân cư của 06 ấp có 207/210 đảng viên, 83/83 CNV-giáo viên ngoài đảng, 2.108 lượt người đại diện hộ gia đình tham gia học tập đạt 92,3%. Và tuyên truyền mục đích, ý nghĩa 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân toàn xã.

Công tác tuyên truyền còn được thông qua tập tin nội bộ hàng tháng của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã, thông qua các tổ nòng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 06 ấp. Cùng UBND chỉ đạo Ban điều hành, Ban công tác MT các ấp lồng ghép nội dung tuyên truyền vào buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ dân cư.

 

Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đến toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên xã, giáo viên 03 trường; lực lượng Công an, Quân sự, Trưởng Ban điều hành, Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể (ngoài đảng) các ấp. Kết quả tham gia học tập: đảng viên 187/187 (đạt 100%); 173/178 CNV-giáo viên. Đồng thời Đảng ủy xã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và làm sổ đăng ký theo từng tháng, năm thực hiện theo chuyên đề năm 2014.

Tham mưu Đảng ủy tổ chức hội nghị giao lưu tọa đàm gương điển hình học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, tổng số gương điển hình là 39 cá nhân và 4 tập thể qua đó khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân.  

Thực hiện công văn, hướng dẫn, kế hoạch của Mặt trận thành phố trong công tác sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, thành phố; Ban Thường trực MT xã tham mưu Đảng ủy và tổ chức sơ, tổng kết bằng văn bản về 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”, sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 15 -CT/TU ngày 30/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư và tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh”; 5 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”; 05 năm thực hiện Kết luận 57/KL-TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị ( khóa X ) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa X) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh về công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

Vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát các mặt hoạt động của tổ chức Đảng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên nơi cư trú theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 05/2006/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 21/4/2006 của Chính phủ và UBTƯMTTQVN về  Quy chế "MTTQ Việt Nam  giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở Khu dân cư", việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhìn chung trong năm, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đều “Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, cán bộ đảng viên có lối sống giản dị, luôn gần gũi với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. 

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu