TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218101
  HỌAT ĐỘNG UBND

  kết quả sau 04 năm thực hiện lho5c tập và làm theo Bác
19/06/2015

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hình thức triển khai thực hiện:

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011của Bộ chính trị. Trên cơ sở Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 14/9/2011 của Tỉnh ủy và Kế koạch số 21-KH/TXU ngày 20/10/2011 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy Bà Rịa), Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung thực hiện Chỉ thị 03 đến toàn thể cán bộ chủ chốt, trưởng các ban ngành, đoàn thể, Ban giám hiệu các trường học, Bí thư chi bộ trực thuộc và Trưởng Ban điều hành các ấp.

Thực hiện các văn bản hướng dẫn có liên quan của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Đảng ủy đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn xã, qua đó hướng dẫn các chi bộ trực thuộc nắm rõ nội dung và nghiên cứu tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại từng chi bộ.

Hàng năm Đảng ủy tổ chức hội nghị học tập và nghiên cứu nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngoài Đảng trên địa bàn xã. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, cụ thể:

Năm 2011 Đảng bộ tập trung xây dựng chương trình “ làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chiều sâu với nội dung: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân.

Năm 2012 học tập và làm theo tấm gương Bác với chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác, gương mẫu và chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn xã với chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẩu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Đảng bộ xây dựng chương trình hành động “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khẩu hiệu hành động của Đảng bộ là: Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công tác; chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Sau khi học tập và nghiên cứu nội dung chuyên đề, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cho đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện viết bài thu hoạch học tập chuyên đề, thực hiện công tác phân loại, đánh giá chất lượng bài thu hoạch. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên đã có nhận thức tương đối sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có ý thức tự giác học tập theo từng chuyên đề mà các chi bộ đề ra và tự giác đăng ký phương hướng làm theo.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy quan tâm chú trọng, chỉ đạo tổ thực hiện với nhiều hình thức như: thông qua công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; trên hệ thống loa đài truyền thanh, thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, tờ tin sinh hoạt 79 tổ địa bàn dân cư, công tác tuyên truyền được gắn liền với tuyên truyền về các sự kiện chính trị lớn, ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc đưa các nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác đi vào đời sống của mọi người được gần gũi, thiết thực hơn, việc vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ, chức trách của mỗi người hiệu quả hơn.

Đặc biệt, năm 2014, Đảng ủy xã đã tổ chức thành công Hội thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút được sự quan tâm của toàn Đảng bộ xã, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Thông qua Hội thi, tất cả cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã đều phấn khởi vì việc học tập và làm theo Bác được đẩy mạnh, được quan tâm, bản thân mỗi người được trau dồi và nhận thức sâu sắc hơn việc học tập và làm theo Bác, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay trong việc rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; triển khai những chuẩn mực đạo đức trong toàn Đảng bộ thông qua các chi bộ, đoàn thể. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đưa vào tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, công chức và xét khen thưởng cuối năm.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012, của Ban Tổ chức Trung ương, về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”, hàng tháng, Ban Thường vụ phân công đảng ủy viên trực tiếp đến dự sinh hoạt tại các chi bộ để gặp gỡ các đảng viên, lắng nghe, nắm bắt tư tưởng, phản ánh của đảng viên và nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân.

Kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 03:

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 03, nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ xã đến ấp đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức cách mạng, tận tụy với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, tinh thần tự giác, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng của xã luôn đạt và vượt. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, Ấp văn hóa có 6/6 ấp đạt 100% . Công tác An ninh quốc phòng được giữ vững hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đảng bộ được đánh giá trong sạch vững mạnh liên tục nhiều năm liền.

Việc xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm tăng về số lượng lẫn chất lượng . Đồng thời, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương . Cụ thể:

Năm 2011, việc xây dựng gương điển hình kết quả đạt được 20 gương cá nhân.

Năm 2012, việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình kết quả đã đạt 02 tập thể và 33 gương cá nhân. So với năm 2011 tăng 02 tập thể và 13 gương điển hình cá nhân.

Những cách làm hay, sáng tạo của tập thể điển hình thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác như: Chi bộ ấp Phước hữu thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường tạo thuận lợi rất lớn cho công tác giải tỏa mặt bằng tại địa phương, chi ủy, chi bộ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công năm 2012; Chi bộ Dương Văn Mạnh có sự sáng tạo trong công tác giảng dạy học sinh, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được phân công năm 2012…

Năm 2013, việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu kết quả đã đạt 04 tập thể và 37 gương cá nhân.  So với năm 2012 tăng 02 tập thể và 04 gương điển hình cá nhân.

Những cách làm hay, sáng tạo của tập thể điển hình thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác đang được các chi bộ tiếp tục thực hiện như: Chi bộ ấp Phước hữu thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường tạo thuận lợi rất lớn cho công tác giải tỏa mặt bằng tại địa phương. Chi bộ trường TH Trần Văn Thượng và chi bộ Dương Văn Mạnh có sự sáng tạo trong công tác giảng dạy học sinh, phân công giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh yếu, kém kết quả số học sinh yếu kém ở trường đã giảm, số học sinh trung bình tiến bộ lên học sinh khá, giỏi, bồi dưỡng cho học sinh tham dự các cuộc thi như thi tiếng anh và giải toán trên mạng Internet; thi viết chữ đẹp đã đạt được nhiều giải thưởng của Thành phố và Tỉnh.

Năm 2014 việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình, tiêu biểu kết quả đã đạt 04 tập thể và 39 gương cá nhân. So với năm 2013 tăng 02 gương điển hình cá nhân.

Những cách làm hay, sáng tạo của tập thể điển hình thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác đang được các chi bộ tiếp tục thực hiện. Có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình như: Chi bộ ấp Bắc với mô hình: “Tuyên truyền vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường nông thôn”. Chi bộ Nhà nước: “Mỗi đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” kết quả đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội theo nhiệm vụ được phân công. Chi bộ trường TH Trần Văn Thượng: “Mỗi đảng viên nhận giúp đỡ 1-2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn” giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất, thường xuyên theo dõi động viên để các em tiến bộ trong học tập  kết quả về học tập các em đều có tiến bộ rõ rệt, một số em đạt học sinh khá, giỏi. “Vận động nhân dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo” của Hội nông dân xã…

Bài học kinh nghiệm:

Từ kết quả qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 03, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy xã  rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện:

Một là, cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị; nâng cao trách nhiệm và quyết tâm của cấp ủy, cán bộ chủ chốt lãnh đạo.

Hai là, bám sát định hướng, hướng dẫn của cấp trên; chủ động tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp. Phát huy vai trò giúp việc của bộ phận giúp việc cấp uỷ.        

Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan toả trong Đảng bộ, chi bộ và xã hội .

Bốn là, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, xây dựng Đảng, xây dựng địa phương trong sạch, vững mạnh.

Năm là, trong quá trình thực hiện, cần chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phương hướng thực hiện trong thời gian tới:

Phát huy những kết quả đã đạt được, để việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới tại địa phương đạt kết quả tốt, Đảng bộ thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn xã.

Bộ phận giúp việc Đảng ủy, đề cao trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng và nền tảng tinh thần của xã hội.

Cấp ủy, chính quyền lựa chọn một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để quyết tâm khắc phục.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thế, cá nhân tiêu biểu; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu