TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218281
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả phối hợp thực hiện phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 06 tháng đầu năm 2015 của UBMTTQVN xã Long Phước.
15/07/2015

Công tác phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc luôn được Đảng uỷ, Chính quyền, Mặt trận quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Tệ nạn xã hội ngày càng được phát huy, tình đoàn kết xóm làng, đoàn kết dân quân được củng cố và phát triển, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Ý thức cảnh giác cách mạng và trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự được nâng cao. Phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới, ngay từ đầu năm được sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, tổ chức ký kết liên tịch với Công an xã về phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện nội dung phong trào đã lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên Mặt trận. Hàng tháng, quý đều đưa vào chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, có kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm. Vì vậy hiệu quả thực hiện ngày càng tốt hơn.

Công tác triển khai tuyên truyền: Nhận thức rõ tầm quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đầu năm Ban thường trực Mặt trận xã xây dựng nội dung chương trình kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên; đồng thời triển khai, chỉ đạo Ban công tác Mặt trận 06 ấp tổ chức lồng ghép nội dung phong trào vào các buổi sinh hoạt hàng tháng của 79 tổ địa bàn dân cư.

Nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Mặt trận- Công an xã phối hợp với các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp quán triệt các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước như: Chỉ thị 48-CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 11-CT/TU ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội… tổ chức tại xã và 06 ấp được 9 đợt có 1.008 cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự.   

Tổ chức học tập Nghị quyết, các luật như: luật Giao thông đường bộ; giao thông đường thuỷ nội địa, luật phòng chống ma tuý, mại dâm, luật hình sự… đến cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã có 227 đảng viên đạt 98,4% và nhân dân tham dự học tập đạt từ 90% trở lên.

Triển khai tuyên truyền về chương trình 4 đề án giảm, luật hình sự, luật phòng chống ma tuý, luật giao thông đường bộ, tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và 79 tổ địa bàn dân cư có 835 lượt người tham dự. Bên cạnh đó còn phối hợp Ban VHTT xã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã được 39 giờ.   

Phối hợp các tổ chức thành viên MT tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thông qua các phong trào như: phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; "Câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội”; “Thanh niên tình nguyện”, thanh niên xung kích… được 8 đợt có 814 lượt người tham gia. Ngoài ra công tác tuyên truyền còn được phổ biến thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi tổ hội tại các ấp; thông qua bản tin nội bộ hàng tháng của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phong trào toàn dân tham gia Bảo vệ An ninh Tổ quốc:                    Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, khó khăn, rất phúc tạp đòi hỏi các ban ngành đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phải có sự nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của nhiệm vụ phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc bởi vì tình hình tội phạm rất phức tạp, tội phạm không trừ bất cứ một ai, một gia đình nào. Tình hình tội phạm trên địa bàn xã rất phức tạp do địa bàn rộng, dân cư từ nơi khác đến sinh sống nhiều, chủ yếu tập trung ở địa bàn ấp Phước Hữu. Thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình hành động phòng chống ma túy-Mại dâm của Chính phủ; đề án 01-138/CP của UBTW MTTQVN và chương trình “4 đề án giảm” của HĐND tỉnh trong công tác giữ gìn ANCT –TTATXH, phòng chống các loại tội phạm. Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, những phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm trên địa bàn xã, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản trong quần chúng nhân dân. Kết quả đã phát được 2.145 tờ bướm về ATGT, tệ nạn ma túy; nhân dân đã cung cấp cho CA 27 nguồn tin có liên quan đến ANTT, TTATXH.

Công tác cảm hóa giáo dục những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng khu dân cư luôn được địa phương quan tâm, ngoài công tác phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tố giác tội phạm, công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý và các TNXH khác đặc biệt được chú trọng. Tổ chức phát bản cam kết đăng ký an toàn về ANTT đến từng hộ gia đình và tổ dân cư. Kết quả có 100% hộ gia đình và 79 tổ cam kết đăng ký an toàn về ANTT, đạt 100%.    

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cùng sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận với Chính quyền cùng sự phối kết hợp của các tổ chức thành viên, ban ngành đoàn thể xã, ấp và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân nên trong 6 tháng đầu năm 2015 tình hình ma túy, mại dâm trên địa bàn xã đã giảm so với các năm trước, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy không còn,

 Gắn phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới: Ngay từ đầu năm, phong trào thi đua yêu nước đã được ký kết giao ước giữa Nhà nước và Mặt trận, các đoàn thể và các ấp. Trong đó đặc biệt là việc ký kết thực hiện các chỉ tiêu KT-XH-ANQP và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào có đạo và dân tộc ít người.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, phong trào đã được Mặt trận các cấp phối hợp rất tốt với lực lượng Công an, các ban ngành đoàn thể xã, ấp. Chính nhờ sự phối hợp trên, quần chúng nhân dân đã phát hiện tố giác, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp Công an giải quyết phá án kịp thời.   

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới luôn được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, nếp sống văn hoá được nhiều người thực hiện, quy chế dân chủ được phát huy rộng rãi. Số hộ GĐVH ngày càng tăng, tổ dân cư tiên tiến xuất sắc cao hơn, không có tổ trung bình, yếu, kém. Đặc biệt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Vì người nghèo” trong 6 tháng đầu năm đã vận động hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 205 triệu đồng cho hộ nghèo, khó khăn, lực lượng dân quân ấp; vận động mạnh thường quân hỗ trợ tết cho người nghèo số tiền 210 triệu đồng; phối hợp Hội Chữ thập đỏ vận động 120 xuất quà voiứ số tiền 30 triệu đồng; hỗ trợ khám bệnh, mai táng khó khăn đột xuất cho 04 đối tượng số tiền 06 triệu đồng… Qua phong trào đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT-ATXH, giữ vững địa bàn trong sạch vững mạnh.                                                                                                     

Đánh giá chung: Đạt được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, triệt để của cấp uỷ Đảng, Chính quyền; Mặt trận. Sự phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm từng thành viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên, làm nòng cốt cho phong trào. Từ đó, tình hình ANCT-TTATXH tương đối ổn định, không có các tụ điểm nóng trên địa bàn xã.   

Công tác phối hợp thực hiện phong trào quần chúng Bảo vệ ANTQ đã được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, các ấp, tổ địa bàn dân cư tham gia một cách tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và TNXH.

TNXH. Hoạt động của các tổ chức thành viên, các đoàn thể được duy trì và phát huy có hiệu quả góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trình độ nhận thức và nâng cao cảnh giác tự quản của nhân dân được nâng cao, ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm càng được thể hiện rõ nét, sẵn sàng tố giác tội phạm.

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục đó là: Công tác phối kết hợp trong phong trào có lúc, có việc, có nơi chưa được đồng bộ. Một số tổ dân cư chưa phát huy hết trách nhiệm và nâng cao tính tự quản ANTT, ý thức cảnh giác của một số hộ dân chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền của một vài cán bộ tổ dân cư còn hạn chế, chất lượng còn kém chưa đạt hiệu quả. Nhận thức của một bộ phận nhỏ người dân đối với phong trào còn hạn chế nên trong năm đã xảy ra trọng ấp trên địa bàn.

Phương hướng 06 tháng cuối năm 2015: Tiếp tục quán triệt đầy đủ và cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Dự án 6 về “Tăng cường công tác giáo dục truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2012-2015”. Cùng các cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư, hỗ trợ giúp đỡ những người lầm lỗi đã cải tạo tốt trở về địa phương để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Bằng phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn với nội dung tiêu chí thi đua thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu ấp tiến tiến.

Thường xuyên phát động thi đua đột kích phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt trong thực hiện phong trào.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền; sự phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận, đẩy mạnh và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

UBMTTQVN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu