TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Hai, 26/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212629
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU trên địa bàn xã Long Phước năm 2015
22/12/2015

 Nhằm thực hiện tốt và đạt hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU ; Ban thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân về công tác Dân vận. Cụ thể: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với các nội dung liên quan đến công tác Dân vận.

Ban thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận; qua đó tổng kết lý luận và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả trước mắt và xây dựng nền tảng lâu dài trong công tác Dân vận của hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan

thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình mục tiêu phát

triển kinh tế - xã hội; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Chỉ đạo thực hiện điểm của Đảng về công tác Dân vận, nhất là nội dung Nghị quyết 02-NQ/TU. Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận đưa vào chương trình để chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đạt kết quả.

Ban thường trực MT tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, quan tâm đến công tác dân vận tại cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo Khối Dân vận phối hợp với Mặt trận và UBND tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác Dân vận tại cơ sở theo kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên đúng thành phần và thời gian quy định. Theo dõi, chỉ đạo sâu sát công tác dân vận tại cơ sở, tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc sơ, tổng kết, tổ chức thực hiện nghị quyết về công tác dân vận tại cơ sở. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tốt các chương trình phối hợp hoạt động giữa chính quyền với các đoàn tham thể chính trị - xã hội tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị. Phát huy vai trò của tổ dân vận, tổ hòa giải, các tổ chức quần chúng, người có uy tín và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác dân vận tại cơ sở.

Căn cứ Luật và điều lệ MTTQVN, sự chỉ đạo của UBMTTQVN thành phố Ban thường trực MTTQVN xã đã xây dựng quy chế phối hợp công tác với UBND xã và hàng năm UBMTTQ xã đều tổ chức ký kết giao ước thi đua với các đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong đó có những nội dung liên quan đến công tác dân vận tại cơ sở.

Trên cơ sở quy chế phối hợp công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng tuần, tháng, quý, năm đều tổ chức họp giao ban, qua đó đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ tiếp theo dưới sự chủ trì của Ban thường vụ Đảng ủy xã.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận, Mặt trận các đoàn thể. Ban thường vụ Đảng ủy đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực trình độ để hoạt động. Rà soát, bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy; đề cao tính chuyên môn hóa và phát huy vai trò của cá nhân trong thực thi công vụ. Bố trí, lựa chọn người cán bộ làm công tác dân vận phải có lý tưởng  đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vu; có kỹ năng tuyên truyền để chuyển tải những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Chỉ đạo Khối Dân vận, Mặt trận các đoàn thể cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn do Tỉnh, thành phố tổ chức. Đồng thời xây dựng và tổ chức chức tốt công tác xây dựng lực lượng cốt cán tại cơ sở. Hiện nay lực lượng cốt cán của MT và các đoàn thể là 184 đoàn viên, hội viên (Mặt trận 18, Hội nông dân 90, Hội phụ nữ 65, hội Cựu chiến binh 6, Đoàn thanh niên 5); cốt cán nòng cốt là 45 (Mặt trận 5, hội Nông dân 24, Đoàn thanh niên 1, Hội phụ nữ 13, hội cựu chiến binh 2).

Trên tinh thần Chỉ thị 23 - CT/TU ngày 24/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập và hoạt động Tổ Dân vận khu phố, thôn, ấp ” Ban Thường trực MT tham mưu Đảng ủy phối hợp Khối Dân vận xã xây dựng kế hoạch thành lập tổ Dân vận các ấp. Đồng thời tham mưu Đảng ủy ra quyết định thành lập 06 tổ dân vận của 06 ấp gồm 65 thành viên, hàng năm Ban thường trực MT xã tham mưu Đảng ủy phối hợp Khối Dân vận xã xây dựng kế hoạch và triển khai, quán triệt đến các tổ chức thành viên MT, các ban, ngành đoàn thể xã, ấp; đồng thời tham mưu Đảng ủy đưa nội dung chương trình kế hoạch vào NQ năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Vai trò trách nhiệm của Chính quyền đối với công tác Dân vận ở cơ sở:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền, công tác Dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói riêng ngày một nâng cao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, Ban thường trực MT phối hợp cùng UBND đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về các nội dung Chỉ thị số 10-C T/TU ngày 08/8/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác dân vận của Chính quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới”; Chỉ thị 12-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 30/9/2011 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của tổ dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. UBMTTQ cùng UBND thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý mọi hoạt động của tổ dân cư, chỉ đạo các Ban điều hành, Ban công tác MT ấp xây dựng nội dung sinh hoạt cho tổ dân cư. Cụ thể như tổ chức giao ban triển khai công việc cho cán bộ tổ dân cư để họp tổ dân cư triển khai, cấp tờ tin nội bộ của xã hàng tháng cho tổ dân cư sinh hoạt, đồng thời phân công cán bộ Ban điều hành ấp xuống họp với từng tổ dân cư hàng tháng để nắm bắt tình hình và trả lời những ý kiến thắc mắc của người dân. Đồng thời UBMT thường xuyên theo dõi triển khai củng cố kịp thời các cán bộ tổ dân cư hạn chế về năng lực hoặc xin nghỉ do hoàn cảnh gia đình.

Hàng năm Ban thường trực Mặt trận phối hợp cùng UBND xã chỉ đạo Ban điều hành, Ban công tác mặt trận các ấp rà soát, bổ sung quy ước ấp cho phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, đến nay 06 Bản quy ước của 06 ấp đã được bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyến, hàng năm Ban thường trực UBMTTQVN xã  cùng  thường trực UBND xã đều tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thường trực mỗi bên có hội ý, giao ban, có sự chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi,  kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ. Ban thường trực MT xã luôn chủ động và giải quyết tốt các mối quan hệ với thường trực UBND xã dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ.  Khi có nhiệm vụ đột xuất thường trực 02 bên đều trao đổi, thống nhất nội dung phối hợp;  hàng tuần đều có hội ý, hàng quý, 6 tháng, năm đều có tổ chức sơ kết, tổng kết.  Đồng thời, đánh giá những việc đã làm được và những tồn tại hạn chế để đề ra hướng giải quyết.  Vì vậy hiệu quả công tác được nâng lên và đạt hiệu quả cao.

Thực hiện Dân vận trong quy chế dân chủ ở cơ sở, việc cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chủ động cụ thể hóa các nội dung trong  Chỉ thị số 10-C T/TU ngày 08/8/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác dân vận của Chính quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ mới” gắn liền với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức quán triệt, triển khai cho đội ngũ cán bộ nắm, hiểu được các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng liên quan đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, CNVC  trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, công khai, niêm yết rõ ràng, cụ thể các thủ tục hành chính, minh bạch các khoản phí và lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ, công việc của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”. Duy trì chế độ tiếp dân và giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo cho nhân dân theo quy định, trong 4 năm qua Mặt trận, các đoàn thể phối hợp UBND cùng các ngành chức năng đã tiếp nhận và giải quyết được 82 đơn thư tranh chấp của công dân, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Hàng năm Mặt trận phối hợp UBND cùng các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách pháp luật, các văn bản mới và các văn bản qui phạm pháp luật của Nhà nước như: Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2003, Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật NVQS, Luật HNGĐ, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Cư trú, Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội; Chỉ thị 406/TTg; NĐ14; NĐ152/CP; …. tham gia đóng góp hàng trăm ý kiến xây dựng các dự thảo, dự án Luật, Pháp lệnh như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự (sửa đổi, bổ sung), Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật bảo vệ môi trường, Luật thuế thu nhập cá nhân …góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Mặt trận và các tổ chức thành viên ký kết liên tịch với Công an phối hợp tổ chức phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và những phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản trong quần chúng nhân dân, 04 năm qua, nhân dân đã cung cấp cho CA nhiều nguồn tin quan trọng và có giá trị, giúp CA làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, bắt nhiều đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, môi giới mại dâm, mua bán dâm, trộm cắp tài sản; cảm hóa giáo dục tại cộng đồng dân cư được 94 đối tượng có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống lương thiện,trong đó có 03 đối tượng được cơ quan chức năng xóa án tích và là gương điển hình xóa bỏ mặc cảm, vươn lên cuộc sống. .… Mặt trận phối hợp Ủy ban nhân dân cùng Ban chỉ huy Quân sự xã vận động nhân dân tích cực thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân và tổ chức đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương chu đáo, nghĩa tình. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa về đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, hàng năm Ban thường trực MT xã tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy, cùng Khối Dân vận và các tổ chức đoàn thể, các ban, ngành cụ thể hoá phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình hoạt động của tổ chức mình; Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong hệ thống tổ chức của đơn vị, quan tâm quán triệt, triển khai “phong cách dân vận khéo” cho đội ngũ cán bộ; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình vận động quần chúng trên địa bàn. Phối hợp Khối Dân vận tổ chức tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo và năm dân vận khéo 2015.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở:

Nhằm  đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn được củng cố, kiện toàn và bổ sung thành viên; luôn quan tâm, chăm lo xây dựng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng, củng cố tổ chức và đổi mới hoạt động của Mặt trận; kịp thời tham mưu với cấp uỷ Đảng lựa chọn, bố trí những người có tín nhiệm, có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình với công tác sang làm công tác Mặt trận. Thông qua Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2014 – 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã được mở rộng và tập hợp được những người tiêu biểu đại diện trong các giai tầng xã hội; trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, đặc biệt củng cố kiện toàn Ban Thường trực; Ban Công tác Mặt trận luôn đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động.

Đi đôi với việc củng cố, mở rộng tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cử cán bộ Mặt trận tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận, cập nhật thông tin về chủ trương chính sách mới cho cán bộ Mặt trận, thông qua đó tạo điều kiện cho cán bộ Mặt trận cơ sở, khu dân cư thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Nét nổi bật trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là mở rộng, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên. Các chương trình phối hợp ngày càng thiết thực và hiệu quả; vừa tạo cho mỗi bên thực hiện tốt chức năng của mình đề hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời thể hiện sự ủng hộ, hiệp đồng và tạo điều kiện cùng hoạt động theo chương trình chung. Tranh thủ các cộng tác viên trên các lĩnh vực làm tư vấn giúp cho Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát và tham gia với Nhà nước làm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phong phú đa dạng.

Nhờ có sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động nên 4 năm qua, vận động được 117/117 thanh niên lên đường nhập ngũ. Chính quyền, Mặt trận cùng các ban ngành, đoàn thể, tổ dân vận 6 ấp đã vận động được 132 triệu đồng cho thanh niên nhập ngũ; giải toả và vận động hộ dân bốc mộ (khu vực Gò Bà Liễu) để xây dựng Khu giết mổ tập trung của Tỉnh; vận động giải tỏa Khu Điệp báo 3, vận động quỹ phòng chống bão lụt được 25.100.000 đ, quỹ ANQP 286.740.000đ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 233.000.000đ, quỹ vì người nghèo 473.000.000.Vận động xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa và 88 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 13 căn nhà tình nghĩa,17 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 2 tỷ  đồng. Sữa chữa nhà theo QĐ 22/201: Lần 1, sửa chữa nhà 28 đối tượng theo QĐ 22/2013 với tổng số tiền là 560 triệu đồng; Lần 2 khảo sát 52 căn (trong đó 02 căn xây mới), sửa 50 căn. Mỗi căn sửa chữa là 20 triệu đồng, xây mới là 40 triệu đồng.  

Trong 4 năm qua Mặt trận cùng các đoàn thể giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, có nhiều đồng chí được bầu cử vào các Cấp ủy Đảng, được Nhà nước tuyển dụng và đề bạt vào các chức danh chủ chốt. Công tác xây dựng cốt cán làm nòng cốt cho tổ chức và trong các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện tốt và đảm bảo chất lượng.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu