TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218313
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
16/06/2016

Hòa trong không khí vui tươi của ngày bầu cử, ngày 22-5-2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng với sự thành công của đại hội Đảng các cấp, thành công của cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, là một nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong lúc chúng ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo chủ trương, đường lối của Đả ng; bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt, cản trở sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân… mới được ban hành, với nhiều quy định mới về xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước. Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đang đặt ra yêu cầu bảo đảm tiêu chuẩn, đổi mới cơ cấu, thành phần đại biểu, bảo đảm tính kế thừa, tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong hoạt động của đại biểu dân cử.

Cuộc bầu cử Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Long Phước, thành phố Bà Rịa đã thành công tốt đẹp đó là nhờ có sự quan tâm của cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy - HĐND –UBND –UBMTTQ VN  xã trong công tác triển khai kế hoạch bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng quy định; Ủy ban MTTQ tổ chức Hội nghị hiệp thương thực hiện dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử phù hợp với dự kiến; việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện kịp thời, địa điểm niêm yết thuận tiện cho nhân dân theo dõi; việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được thực hiện đúng tiến độ. Công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong toàn xã. Đã xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong cán bộ, đảng viên trong các cuộc họp Chi bộ hàng tháng, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, tổ địa bàn dân cư bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, lồng ghép các cuộc họp, thôn tin qua tờ tin HĐND-UBND-UBMTTQ trong các buổi sinh hoạt tổ dân cư hàng tháng, tham gia biểu diễn văn nghệ, panô, áp phích, thông tin lưu động xuống tận các ngõ xóm.  

Điều đáng mừng hơn hết là công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Cuộc bầu cử tại địa phương được quan tâm triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ và đạt kết quả tốt, tình hình an ninh trên địa bàn xã trong quá trình diễn ra bầu cử ổn định, không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Tổng số cử tri trên địa bàn xã tham gia bỏ phiếu là 8.140 cử tri; tại 08 điểm bỏ phiếu các cử tri đều đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia bỏ phiếu, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi. Kết quả cuộc bẩu cử: Số đại biểu trúng cử Quốc hội: 03 đại biểu, số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trúng cử: Đại biểu HĐND tỉnh: 05 đại biểu; đại biểu HĐND thành phố: 03 đại biểu; đại biểu HĐND xã 27 đại biểu. Xã Long Phước là đơn vị đầu tiên hoàn thành bầu cử sớm nhất so với các phường, xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu