TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 2/3/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 213505
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xã Long Phước nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
24/11/2016

Xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã luôn đề ra nguyên tắc chỉ đạo, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. UBND cùng Ủy ban MTTQ xã đã chỉ đạo Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận các ấp thực hiện Quy chế dân chủ thông qua việc thực hiện quy ước ấp và các hoạt động của tổ dân cư theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TU. Nhờ đó, nhận thức về quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt; các hoạt động xây dựng và phát triển KT- XH có những chuyển biến tích cực không ngừng.

Ban Thường trực Mặt trận xã phối hợp với UBND và các ban, ngành đoàn thể xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 120 – KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Qua kiểm tra, giám sát thì việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Kết luận số 120 - KL/TW được thực hiện nghiêm chỉnh không có trường hợp nào vi phạm hoăc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Được sự chỉ đạo hướng dẫn của MTTQ xã, Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn về tổ chức, đảm bảo chất lượng hoạt động. Hiện nay Ban TTND xã có 10 vị; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có 06 vị. Phối hợp UBND củng cố kiện toàn hội đồng hoà giải xã (12 thành viên) và 06 tổ hòa giải tại 06 ấp (52 thành viên). Ngay từ đầu năm Ban TTND xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016. Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát việc thi công công trình nâng cấp đường 19 (đoạn nhà ông 6 Thế) ấp Bắc.

Ngoài ra, Ban TTND còn vận động nhân dân thường xuyên giám sát việc thực thi pháp luật và nhiệm vụ chuyên trách của cán bộ công chức, đại biểu dân cử, đảng viên nơi cư trú …

Ban Thường trực MT xã cử cán bộ hàng tuần kiểm tra các hòm thư giám sát theo quy định và theo dõi các đơn thư của công dân kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước giải quyết; trong 6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nge ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của nhân dân, kịp thời tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời Tham mưu Đảng ủy phối hợp với HĐND-UBND cải tiến chất lượng chương trình, nội dung các kỳ họp HĐND nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyên vọng của nhân dân.

Nhìn chung việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp; kết quả thực hiện phản ánh thực chất, giảm hình thức. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát” được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm thực hiện. Quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động ở cơ sở được phát huy.

Vai trò tự quản của nhân dân ở khu dân cư được nâng lên, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng. Công tác hòa giải ở cơ sở được duy trì, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất hòa trong cộng đồng dân cư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố. Sự phối hợp giữa Mặt trận, đoàn thể với chính quyền ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất và trở thành một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Qua triển khai học tập quy chế dân chủ ở cơ sở, bước đầu đã tạo ra động lực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý nhà nước, tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà nước, khắc phục một phần nạn quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ, mất đoàn kết, xa rời quần chúng…, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội; đóng góp tích cực vào cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Tuy đạt một số kết quả nhưng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn một số tồn tại hạn chế đó là:

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chưa đa dạng, chưa sâu  rộng và thường xuyên.

Việc thực hiện công khai, dân chủ trên một số lĩnh vực chưa kịp thời.

Một bộ phận nhỏ người dân do chưa nhận thức đầy đủ về mối quan hệ giữa lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ, sự am hiểu pháp luật chưa sâu dẫn đến phát huy dân chủ còn hạn chế.  

 

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu