TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218265
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Kết quả thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị năm 2016 của UBMTTQ VN xã
01/12/2016

Nhằm góp phần xây dựng, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trong năm 2016; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trong năm 2016. Ngay từ đầu năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã Long Phước tham mưu Đảng ủy chủ động xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị trong năm 2016, phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức giám sát và phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đề ra nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức thành viên và UBND xã chỉ đạo Đài truyền thanh, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận các ấp tuyên truyền và triển khai tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu đúng thực tiễn, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chú trọng tập trung triển khai, quán triệt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Thông tri 28 và kế hoạch số 471 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, các tín đồ tôn giáo, dân tộc; Ban công tác Mặt trận phối hợp các đoàn thể ấp tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các cuộc họp chi, tổ hội và các buổi sinh hoạt tổ dân cư, đồng thời còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã. Qua đó MTTQ lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức triển khai tiếp tục thực hiện 02 kế hoạch đến các tổ chức thành viên Mặt trận, các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp có 95 người tham dự. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các ấp triển khai kế hoạch của Mặt trận xã và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của 79 tổ dân cư. Vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong việc ban hành dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị… của Đảng, các văn bản có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. 

Trên tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tập trung giám sát và phản biện vào những chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ chính đáng của các tầng lớp nhân dân; giám sát và phản biện về tổ chức bộ máy và cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị; những chính sách cụ thể đối với các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo… Việc giám sát được thực hiện thường xuyên toàn diện và ở mọi nơi, còn việc phản biện thì chủ yếu đối với các tổ chức Đảng và Nhà nước các cấp có thẩm quyền xây dựng các đề án, dự án và việc phản biện được tiến hành từ khi khởi thảo và trong quy trình xây dựng. Các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở và những vấn đề được đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tổ chức giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn do Nhà nước quản lý như:

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và người lao động.

Giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc giữ mối liên hệ với nhân dân và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú….đối với cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước.

Việc giám sát và phản biện được tiến hành công khai, tổ chức chu đáo với ý thức trách nhiệm đầy đủ. Các ý kiến của Mặt trận Tổ quốc nêu ra được ghi nhận và tiếp thu, có văn bản trả lời kịp thời.

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền từng bước đi vào nề nếp và trở thành chế độ công tác của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả tham gia giám sát và phản biện xã hội đã phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém, sửa đổi những quy định không phù hợp. Qua đó góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, các cấp chính quyền…

Chủ động đề xuất với lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã đối thoại trực tiếp với nhân dân; đề xuất cử các thành viên tham gia tiếp công dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của các tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động; nâng cao đội ngũ cán bộ chuyên trách MTTQ, đoàn thể ở cơ sở, đồng thời nghiên cứu đề xuất với Đảng về thực hiện quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể…

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ với khối Dân vận, UBND xã, các đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên MT.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Nhân dân đã phát huy được quyền làm chủ của mình trong việc giám sát, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý xã hội trên địa bàn xã.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn bảo đảm các yêu cầu được giao. Có sự phối hợp trong việc tổ chức triển khai và thực hiện, từ đó hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH-ANQP tại địa phương. 

Việc giám sát phản biện xã hội ở một số lĩnh vực nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt yêu cầu, còn nhiều hạn chế, đa phần chỉ giám sát các nội dung và lĩnh vực liên quan đến cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, đại biểu dân cử trong việc thực thi chính sách pháp luật địa phương; giám sát việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ công chức. Việc giám sát các lĩnh vực như quản lý đất đai, quản lý các dự án đầu tư, công trình, tài chính... hoặc giám sát việc kê khai tài sản cũng gặp không ít khó khăn.

Công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản về thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tuy được tập trung chỉ đạo nhưng chưa được thường xuyên. Việc thực hiện vẫn còn biểu hiện chưa đồng bộ, có lúc, có việc phối hợp chưa chặt chẽ dẫn đến hiệu quả chưa cao.

UBMTTQ VN xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu