TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 212535
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
12/09/2018
Thực hiện Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 04 thủ tục lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 05 thủ tục Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 2.Thực hiện Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật tại quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nội dung Quyết định và Phụ lục được đính kèm theo, công khai nội dung Quyết định và phụ lục tại Bảng niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa UBND xã.
UBND xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu