TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 23/4/2024
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 152436

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG BÁO: Về việc thay đổi thông tin số điện thoại đường dây nóng cải cách hành chính
01/10/2021
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÓC TIÊN

Số: 22/TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tóc Tiên, ngày 03 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thông tin số điện thoại đường dây nóng
cải cách hành chính

UBND xã Tóc Tiên thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng tiếp
nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính; thủ tục hành chính như sau:

1. Số điện thoại đường dây nóng thị xã Phú Mỹ

Stt Họ tên Chức vụ Điện thoại
cơ quan
Di động
1 Nguyễn Văn Thắm Chủ tịch UBND TX 0254.3 876121 0913.741.236
2 Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch UBND TX 0254.3 876119 0988.640.896
3 Lê Văn Tám Phó Chánh Văn phòng TX 0254.3 876123 0908.555.865
4 Nguyễn Phước Lộc Phó Trưởng phòng Nội vụ TX 0254.3 923699 0974.820.876

- Email: duongdaynongcchc@phumy.baria-vungtau.gov.vn
2. Số điện thoại đường dây nóng xã Tóc Tiên

Stt Họ tên Chức vụ Điện thoại
cơ quan
Di động
1 Nguyễn Phi Trường Chủ tịch UBND xã 0254.3 948114 0903.234.569
2 Dương Thanh Hùng Phó Chủ tịch UBND xã 0254.3 923.699 0909.790.177
3 Nguyễn Quang Trí CB.Văn phòng xã 0902.895.359

- Email: duongdaynongtoctien@gmail.com
UBND xã Tóc Tiên thông báo tới các cơ quan, đơn vị và cá nhân được
biết./.

Nơi nhận:
- ĐU-HĐND xã (b/c);
- UB.MTTQVN xã;
- Các tổ chức CT-XH;
- VHTT (phát thanh);
- Bộ phận TN và TKQ xã (niêm yết);
- Trang TTĐT xã (cập nhật);
- Lưu: VT.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thanh Hùng


 

Thùy Linh
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu