TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 22/2/2024
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 150389

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND xã Tóc Tiên quý I/2021
01/10/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÓC TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /TB-UBND                Tóc Tiên, ngày 18 tháng 01 năm 2021
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND xã Tóc Tiên
quý I/2021

 

Được sự thống nhất của Đảng ủy- Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên.

Nay UBND xã Tóc Tiên thông báo lịch trực tiếp dân của Lãnh đạo Đảng ủy- Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quý I năm 2021, cụ thể như sau:

Ngày/
tháng/năm

Lãnh đạo

CC. Chuyên môn

Ghi chú

05/01/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

 

12/01/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

 

14/01/2021

Nguyễn Văn Lâm
Phó Chủ tịch HĐND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

 

19/01/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

 

26/01/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

 

28/01/2021

Nguyễn Văn Lâm
Phó Chủ tịch HĐND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

 

02/02/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

 

09/02/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

 

10/02/2021

Nguyễn Văn Lâm

Trần Thanh Tân

 


2

Phó Chủ tịch HĐND xã

CC. Địa chính

 

23/02/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

25/02/2021

Nguyễn Văn Lâm
Phó Chủ tịch HĐND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

02/3/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

09/3/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

10/3/2021

Nguyễn Văn Lâm
Phó Chủ tịch HĐND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

16/3/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

23/3/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

25/3/2021

Nguyễn Văn Lâm
Phó Chủ tịch HĐND xã

Phạm Chí Thiện
CC. Tư pháp

30/3/2021

Thân Đăng Phong
Bí Thư Đảng ủy -
Chủ tịch UBND xã

Trần Thanh Tân
CC. Địa chính

Lãnh đạo trực tiếp công dân có thể yêu cầu CB, CC chuyên môn khác khi có yêu cầu.
Số điện thoại Lãnh đạo:
Đ/c Thân Đăng Phong- Bí Thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã: 0908663617.
Đ/c Nguyễn Văn Lâm- Phó Chủ tịch HĐND xã: 0984204958.
Nơi nhận:                                                                                                                                                CHỦ TỊCH

- Đảng ủy- HĐND xã ( Báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch ( Báo cáo);
-Tất cả CB, CC xã ( Thực hiện);
- Đài truyền thanh xã ( Thông báo);
- Trưởng các Ấp ( Hỗ trợ);
- Lưu: VT.
                                                                                                                                                             Thân Đăng Phong

 

In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu