Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy
27/11/2018

Sáng ngày 17-10, tai Hội trường UBND thị trấn Đất Đỏ, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy cho tất cả các đồng chí đảng viên 9 khu phố, chi bộ cơ quan, quân sự, công an thuộc đảng bộ thị trấn Đất Đỏ Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Tứ Hải, BT Đảng ủy, CT.HĐND thị trấn.

 

          Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe về quán triệt, triển khai nội dung các Chương trình hành động như: Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 14/5/2018 của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Bí thư về “tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; kế hoạch 191-KH/HU của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 09/8/2018 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban bí thư về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các người có công với cách mạng; Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 09/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05 –NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và triển khai Kế hoạch số 185, Kế hoạch 186, Chương trình hành động số 29-CTr/TU, số 30-CTr/TU, của Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh.

 

Thông qua buổi Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Tỉnh ủy và Huyện ủy nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ các quam điễm, mục tiêu, nguyên tắc và nội dung thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 


Số lượt đọc: 653 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác