Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
714/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 19/10/2015 Tải văn bản
4276/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025 19/10/2015 Tải văn bản
1747/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 19/10/2015 Tải văn bản
1696/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 19/10/2015 Tải văn bản
36a/NQ-CP Nghị quyết về chính phủ điện tử 14/10/2015 Tải văn bản
82/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam 24/09/2015 Tải văn bản
71/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 03/09/2015 Tải văn bản
1510/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật nghĩa vụ quân sự 01/09/2015 Tải văn bản
23/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 14/05/2015 Tải văn bản
3125/BHXH-TCKT Về việc hướng dẫn tính hao mòn tài sản cố định vô hình 26/08/2014 Tải văn bản
1030 - HD/HNDTW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 01/11/2013 Tải văn bản
62/2013/QĐ-TTg Quyết định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 25/10/2013 Tải văn bản
170/2006/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức, viên chức nhà nước 18/07/2006