CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG PHƯƠNG THỨC CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY
16/12/2019
 Mục đích chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta ở các thời kỳ không hề thay đổi. Nhưng do những đặc điểm của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có những biến đổi, nên các phương thức, thủ đoạn, biểu hiện chống phá của chúng cũng có nhiều thay đổi, tinh vi, phức tạp hơn. Vì vậy, cần phải nhận diện rõ những phương thức chống phá mới của chúng để đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ kịp thời, có hiệu quả.

 Một là, các thế lực thù địch luôn chủ động tấn công, chống phá ta bất cứ lúc nào, bằng mọi hình thức. Các thế lực thù địch tận dụng các phương tiện thông tin hiện đại, thông qua thiết lập những trang mạng xã hội, sử dụng bộ máy chuyên nghiệp để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá ta dưới nhiều hình thức, liên tục suốt đêm ngày. Chúng thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “nói nhiều rồi sẽ tin” để lừa bịp nhân dân. Phương thức mới của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta còn được thể hiện ở chỗ: chúng triệt để lợi dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước khi còn ở dạng dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân đã tìm mọi cách lồng kết những “kiến nghị”, “đề xuất”, nhằm hướng lái theo mục tiêu, ý đồ của chúng. Khi đường lối, chủ trương mới ban hành thì chúng chủ động tuyên truyền bới móc, xuyên tạc gây hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Chúng ra sức nắm bắt chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng từ cấp Trung ương xuống địa phương để xuyên tạc, bóp méo một cách trắng trợn. Chúng tiến hành chống phá ở mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là lợi dụng triệt để các thời điểm chuẩn bị tổ chức Đại hội các cấp, bầu cử Quốc hội, ban hành luật... Có thể thấy, nhanh, linh hoạt, chọn thời điểm để gia tăng cường độ chống phá là phương thức hoạt động chống phá nổi bật của các thế lực thù địch đối với cách mạng ta hiện nay. Chúng xây dựng một kế hoạch hết sức bài bản, đầu tư kinh phí, tổ chức, bộ máy, công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại để thực hiên mưu đồ chống phá.

 Hai là, chúng kiên trì tổ chức chống phá. Trong xã hội hiện đại, mọi sự vật, hiện tượng đều diễn ra và biến đổi liên tục, không ngừng, rất nhanh chóng. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước cũng có những biến đổi một cách toàn diện và sâu sắc. Các thế lực thù địch đã luôn kiên trì bám sát mục tiêu, đối tượng mà chúng nhằm vào để tác động chuyển hóa, hướng lái làm chệch hướng, thực hiện âm mưu chống phá cách mạng nước ta. Song song với hoạt động chống phá ta một cách thường xuyên, trắng trợn hằng ngày, chúng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình dài hạn, chiến lược chống phá nước ta về mọi mặt.

 Ba là, chúng chống phá cách mạng nước ta một cách tinh vi và bịa đặt trắng trợn. Các thế lực thù địch thường cập nhật, theo dõi rất kỹ lưỡng tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước ta để tìm ra những mâu thuẫn giữa nhận thức và hành động; giữa lý luận và thực tiễn để khoét sâu những “nghịch lý”, những “độ chênh” giữa tư tưởng, lý luận với thực tiễn; giữa chủ trương, đường lối với hoạt động thực tiễn nhằm gây hoài nghi, mất lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chúng tung ra những thông tin lập lờ giữa đúng và sai, giữa thật và giả, kể cả bịa đặt trắng trợn để gây hoài nghi trong nhân dân. Thậm chí, chúng dựng lên những sự việc, sự kiện không có thật, gây hoang mang, thất thiệt trong quần chúng nhân dân.

👉 Bốn là, chúng chống phá cách mạng nước ta với những phương thức đa dạng, nhiều chiều. Các thế lực thù địch xác định một trong những mục tiêu chống phá Đảng và Nhà nước ta là nhằm thủ tiêu tinh thần, ý chí cách mạng của nhân dân. Vì thế, chúng sẵn sàng dùng mọi phương thức, biện pháp, phương tiện, hình thức có thể để thực hiện. Tuyên truyền miệng, các phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, các loại hình văn hóa, nghệ thuật, xuất bản, báo chí,... đều được chúng tận dụng tối đa. Chúng thông qua các hoạt động “khoa học”, giáo dục, đào tạo, các “diễn đàn” để tán phát các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc, chống phá ta. Chúng đầu tư kinh phí dưới dạng “hỗ trợ nhân đạo”, các tổ chức phi chính phủ để tuyên truyền, lôi kéo nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Chúng tổ chức truyền đạo, lập đạo trái pháp luật, tuyên truyền mê tín dị đoan để mê hoặc, lôi kéo những người kém hiểu biết. Chúng mua chuộc cán bộ dưới nhiều hình thức, như tổ chức “tham quan”, “du lịch”, “hội nghị”, “đầu tư dự án”, “đào tạo”... cũng như các “mồi nhử” kinh tế khác khá “hấp dẫn” làm mê muội nhiều người; không loại trừ cả những hình thức ép buộc, giả danh cán bộ để lừa dối, tán phát các luận điệu sai trái, đối lập với quan điểm của Đảng.

🔆🔆Như vậy, trong điều kiện hiện nay, dưới tác động nhiều mặt của quá trình toàn cầu hóa, của sự phát triển khoa học, công nghệ..., các thế lực thù địch đang thực hiện những âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới chống phá Đảng và nhân dân ta với sự đan xen trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Vì thế, trong cuộc đấu tranh này đòi hỏi chúng ta vừa đề cao cảnh giác, chủ động tấn công với phương thức, biện pháp thích hợp, vừa tổ chức hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, phát huy thế mạnh, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vừa phản bác mạnh mẽ, quyết liệt để kịp thời ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch dưới bất cứ hình thức nào. Điều cốt lõi là chúng ta cần tập trung làm cho mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, để chính họ là những chủ thể mạnh mẽ, vững chắc, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới./.


Số lượt đọc: 1194 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác