UBND TỈNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC NĂM 2019 (24/10/2019)

Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2422/QĐ- UBND vv thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019 

DANH MỤC KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (30/08/2019)

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, coi đây là một giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đã tiến hành cải cách hành chính từng bước thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (25/06/2019)

Ngày 21/5/2019 UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 1277/QĐ- UBND vv công bố danh mục TTHC sửa đổi bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (20/06/2019)

Ngày ngày 29 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND vv công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện cho nhân dân trên địa bàn huyện được biết.

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (16/06/2019)

Cải cách thủ tục hành chính có một vai trò đặc biệt quan trọng, phải tiến hành CCHC, đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phát triển đầu tư, sản xuất kinh doanh. Nếu TTHC không được cải cách hoặc cải cách chậm thì sẽ là một rào cản kìm hãm sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện nay, vấn đề cải cách TTHC đòi hỏi phải giải quyết rất nhiều yêu cầu của công tác quản lý mà mục đích vừa để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đưa tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát triển kinh tế với tốc độ cao, vừa hạn chế được mặt trái của nền kinh tế thị trường, vừa phải đảm bảo được quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đã được quy định trong Hiến pháp, các Bộ luật, luật...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (10/06/2019)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2019

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (03/06/2019)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN, TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

“Dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử” (31/05/2019)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì:

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ TTHC BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC MỸ PHẨM, DƯỢC PHẨM, AN TOÀN THỰC PHẨM, Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH (31/05/2019)

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1020/QĐ- UBND vv công bố dnah mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ phẩm, dược phẩm, ATTP và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở y tế tỉnh cho nhân dân trên địa bàn được biết.

DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (24/05/2019)

Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1110/QĐ- UBND vv công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, thủy lợi.