DANH MỤC KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
30/08/2019

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, coi đây là một giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đã tiến hành cải cách hành chính từng bước thận trọng và đã thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách.

Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1894/QĐ- UBND vv ban hành danh mục khu vực phải đăng kí khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh cho nhân dân được biết.

Quyết định này công bố danh mục khu vực phải đăng kí khai thác nước dưới đất. Trong đó, xã Kim Long có diện tích đăng kí khai thác nước dưới đất là 22,2 km2. Tiêu chí khoanh vùng: 4,5

UBND cấp xã là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng kí khai thác nước dưới đất; lập sổ theo dõi, cập nhật số liệu đăng kí khai thác nước dưới đất trên địa bàn; hằng năm tổng hợp, báo cóa kết quả đăng ký cho UBND cấp huyện trước ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường.


Số lượt đọc: 776 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác