DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
10/06/2019

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2019

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ

TTHC

 

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

 

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

1

VTB-291656

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày Lễ.

- Sáng thứ bảy đối với Tp.Bà Rịa; Tp.Vũng Tàu; Phú Mỹ;

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

100.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13);

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (Nghị định số 108/2018/NĐ-CP);

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT);

- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT );

- Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

2

VTB-291657

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày Lễ.

- Sáng thứ bảy đối với Tp.Bà Rịa; Tp.Vũng Tàu; Phú Mỹ;

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì thời hạn là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

20.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

3

VTB-291658

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày Lễ.

- Sáng thứ bảy đối với Tp.Bà Rịa; Tp.Vũng Tàu; Phú Mỹ;

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

Miễn lệ phí

 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

4

VTB-291659

 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày Lễ.

- Sáng thứ bảy đối với Tp.Bà Rịa; Tp.Vũng Tàu; Phú Mỹ;

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

Miễn lệ phí

 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

5

VTB - 272043

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

* Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả:

Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày Lễ.

- Sáng thứ bảy đối với Tp.Bà Rịa; Tp.Vũng Tàu; Phú Mỹ;

* Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Nộp trực tiếp

20.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp

 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo  Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019  của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC

 


Số lượt đọc: 980 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác