Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
4176/UBND-VHTT V/v Triển khai Công văn số 8710/UBND-VP ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. 29/10/2019 Tải văn bản
02/TB-ĐKT Thông báo lịch kiểm tra công tác cải cách hành chính 29/10/2019 Tải văn bản
XTNĐ-14h30/ĐBR-VT V/v tin áp thấp nhiệt đới 28/10/2019 Tải văn bản
4156/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 12/TB-MTTQ-BTT ngày 21/10/2019 của UBMTTQ VN tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019. 28/10/2019 Tải văn bản
4159/KH-UBND KẾ HOẠCH Dự trữ hàng hóa và phục vụ Tết Nguyên đán 2020 28/10/2019 Tải văn bản
381/BC-VP BC tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh , CT UBND tỉnh tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 26/10/2019 Tải văn bản
434/BC-VP BC tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân Tỉnh tháng 9 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2019 25/10/2019 Tải văn bản
167/TB-UBND Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công của UBND xã 25/10/2019 Tải văn bản
4134/KH-UBND KH Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã Phú Mỹ năm 2019 24/10/2019 Tải văn bản
151/TB-TT&BVTV-HC TB V./v tuyển dụng viên chức năm 2019 24/10/2019 Tải văn bản
383/TB-UBND TB V/v tuyển dụng viên chức 24/10/2019 Tải văn bản
817/PC-UBND PC báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019 24/10/2019 Tải văn bản
4131/UBND-TCKH Lịch thảo luận về tình hình ước thực hiện các chỉ tiêu KT-XH ngân sách năm 2019 và kế hoạch phát triern KT-XH ngân sách năm 2020 24/10/2019 Tải văn bản
10946/UBND-VP V/v Thông báo kết luận phiên họp thường trực HĐND tỉnh lần thứ 25 24/10/2019 Tải văn bản
10-TB/HĐĐH TBKL của hội đồng điều hành về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh 09 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ năm 2019 24/10/2019 Tải văn bản