Kết quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính xã Kim Long trong năm 2016
13/12/2016

Thủ tục hành chính là một bộ phận quan trọng của văn bản vi phạm pháp luật, là bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện các quy phạm nội dung; quy định thủ tục hành chính là một hiện hữu thực tế để minh chứng về tính hiệu lực, hiệu quả của quy định pháp luật hành chính với đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời phản ánh sống động về ý thức tuân thủ pháp luật và niềm tin của người dân đối với các cấp chính quyền; quy định thủ tục hành chính chuẩn mực là cơ sở để đảm bảo chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước và đời sống xã hội; nếu không thực hiện thủ tục hành chính thì quyền lợi, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức cũng như nội dung chính sách có liên quan sẽ cơ bản chỉ trên “giấy tờ”, khó đi vào cuộc sống. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu soạn thảo cũng như việc kiểm soát quá trình thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng văn bản qui phạm pháp luật và việc triển khai thực hiện Thủ tục hành chính nói riêng, thi hành pháp luật nói chung. 

Trong năm 2016, UBND xã đã chỉ đạo các ngành tăng cường triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, NHĐKCT và trưởng các thôn hiểu rõ để tự giác thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo đài truyên thanh phát thanh tuyên truyền các thủ tục hành chính mới.

            Thực hiện hơn 30 bài viết, 263 tin, 89 buổi, 72 giờ phát thanh trên đài, 50 mét băng rôn, 20 mét pano, để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã.

UBND xã ban hành các văn bản về công tác cải cách hành chính gồm:

+ Công văn số 63/UBND-VP ngày 17/3/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cán bộ, công chức, NHĐKCT trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch;

+ Công văn số 101/UBND-VP ngày 12/4/2016 về việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;

+ Công văn số 102/UBND-VP ngày 12/4/2016 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

+ Công văn số 220/UBND-VP ngày 20/6/2016 về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan;

+ Công văn số 339/UBND-VP ngày 30/8/2016 về việc chấn chỉnh một số nội dung trong công tác CCHC;

+ Thực hiện rà soát và ban hành Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 36 thủ tục thuộc 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND xã theo Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh.

UBND xã Kim Long được tỉnh xếp hạng 2/16 xã, thị trấn về thực hiện các nội dung chấm điểm bộ chỉ số cải cách hành chính.

Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, UBND xã đã triển khai, chỉ đạo thực hiện, đồng thời niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã theo quy định, đồng thời chỉ đạo Trưởng các thôn, Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết để thực hiện theo đúng quy trình.

Hiện nay số lượng thủ tục hành chính sau khi đã bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 123 thủ tục thuộc 24 lĩnh vực.

Việc vận hành sử dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, góp phần đẩy mạnh trong việc cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính. Tất cả các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đều được nhập vào phần mềm eGate để quản lý theo dõi. Các thiết bị công nghệ thông tin định kỳ hàng tháng được kiểm tra, bảo trì nên hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó việc thực hiện phần mềm Văn phòng điện tử Eoffice trong quản lý, xử lý văn bản đến, đi và phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, dữ liệu tại đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.

Đối với công tác cải cách hành chính được địa phương chú trọng thực hiện, đạt kết quả. Từng bước nâng cao hiệu quả, tăng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Tất cả các hồ sơ, thủ tục hành chính đều được thực hiện theo đúng quy trình, hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

Về hồ sơ tiếp nhận đúng theo trình tự, thủ tục và thời gian quy định, hạn chế được sự đi lại nhiều lần của người dân.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Thường vụ Đảng ủy xã, sự phối hợp, hướng dẫn của các phòng ban chuyên môn huyện nên công tác cải cách hành chính ở địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về thực hiện cải cách hành chính được nâng lên; mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc ngày càng cao.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện theo quy trình và thời gian quy định hạn chế được sự đi lại nhiều lần của tổ chức, công dân.


Số lượt đọc: 1171 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác