Quyết định 1667 ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh
13/11/2018

Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B ộ TRƯỞNG B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (có Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ kèm theo).

Điều 2. Thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ được thực hiện theo thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ đã được công bố tại Quvết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 13/15 thủ tục hành chính đã đưọư công bố tại Quyết định số 2084/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và

Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển Íhí trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Giám đốc Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đcm vị liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ trường và các Thứ trưởng; - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); - Vụ Pháp chế; - Trung tâm CNTT (để cập nhật); - Lưu VT, VP, PTTTDN.

KT. Bộ TRƯỞNG ■CHỨTRƯỞNG

2

ú TỤC ĩriANH C HÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH v ự c ' KHOA RỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI >u N :Ẩ CỦA B ộ KRG-A HỌC VÀ CÔNG NGHỆ n hành kèm theo Quyết định scUk&ĨTQĐ-BKHCN láng (ữ năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên íhủ tuc hành chính bị bãi bỏ

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ Lĩnh vưc #

Cơ quan thực hỉện

A. Thủ lục hành chính cấp trung ương

1

B-BKC282214TT

Cấp giấy chứng nhận đăng kỷ hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ cấp quốc gia

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

2

B-BKC282215TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ ngoài công lập

Thông tu- số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

3

B-BKC282222TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ ngoài công lập

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

4

B-BKC282223TT

Cấp giấy chúng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trọ' hoạt động chuyển giao 1

Thông tư sô 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 cửa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị

Hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

1

công nghệ trường ICH&CN 4

5

B-BKC282227TT

/""t Ẩ • Ẩ Câp giây chứng nhận đăng ký hoạt động Trang tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trang gian của thị trường KH&CN

■ r : V'4 Hoạt động khoa học và công nghệ

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

6

B-BKC282230TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trang tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/20Ị4 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tô chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

7

B-BKC282240TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tố chức trang gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BKC282244TT

Cấp giấy chúng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng

Thông tư sổ 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

2

B-BKC282245TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngáy 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

2

dịch công nghệ

điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

3

B-BKC282246TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

4

B-BKC282247TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

5

B-BKC282248TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trang tâm hỗ trợ đôi mới sáng tạo

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

6

B-BKC282249TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vê điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường KH&CN

 

 


Số lượt đọc: 451 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác