quyết định số 486 /QĐ- UBND ngày 9/3/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
31/03/2020

Cải cách hành chính (CCHC) được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC từ Trung ương tới cơ sở. Nhờ đó, thời gian qua, công tác CCHC đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế; nâng cao hiệu lực hiệu quả; dân chủ hoá đời sống xã hội; hội nhập quốc tế; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, củng cố và duy trì ổn định chính trị; phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Ngày 9/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 486/QĐ- UBND vv Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này gồm 36 quy trình (14 quy trình nội bộ và 22 quy trình liên thông) trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đăng ký tài khoản cho công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Nội dung chủ yếu:

1/ Nhóm 8 TT:

- Thời gian giải quyết:   20 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện kiểm tra, hướng dẫn.

          2/ Nhóm 2TT

- Thời gian giải quyết:   15 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện kiểm tra, hướng dẫn.

3/TTHC: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (QĐ 2772/QĐ-UBND, ngày 04/10/2018)

- Thời gian giải quyết:   3 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận trường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

4/Nhóm 02 TTHC: không qua Bộ phận Một cửa cấp huyện

-          Thời gian giải quyết: 3 ngày

-          Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận đơn, hồ sơ vào sổ công văn đến (hoặc nhập vào máy tính) và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

5/TTHC: Chuyển trường đối với học sinh tiểu học ( Quyết định số 2772/QĐ-UBNDngày 04/10/2018): không qua Bộ phận Một cửa cấp huyện

- Thời gian giải quyết:   3 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận trường.

 


Số lượt đọc: 1052 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác