Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
28/04/2020

A/ QUY TRÌNH NỘI BỘ (03 LĨNH VỰC, 17 TTHC)

I. Lĩnh vực Người có công (02 TTHC)

1. Nhóm thủ tục:

1.1. Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

1.2. Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

- Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc (Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã.

1/4 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ quy định của pháp luật ký xác nhận và chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã

1/2 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

1/4 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

01 ngày làm việc

 

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (13 TTHC)

1. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc (Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 21/5/2019)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển Chủ tịch UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

+ Chủ tịch UBND xã triệu tập các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

+ Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp và nội dung quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT .

03 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Dự thảo kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 3

+ Đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày 01/6/2012, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ

+ Đối với những trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật (gồm: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác), thì Hội đồng cấp giấy giới thiệu và lập danh sách chuyển Hội đồng giám định y khoa thực hiện

15 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 4

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch UBND cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở UBND cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Chuyển kết quả về Bộ phận một cửa cấp xã

05 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 5

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận.

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Kết quả TTHC

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

2. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

-Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc (Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 21/5/2019)

Trình tự các bước thực hiện

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển Chủ tịch UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật. Chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã.

04 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm

Bước3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận.

1/2 ngày làm việc

-- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

3. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 04/5/2018)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển Chủ tịch UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định cho đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội. Chuyển kết quả Bộ phận một cửa cấp xã.

09 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

1/2 ngày làm việc

-Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

4. Nhóm thủ tục:

4.1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

4.2. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 22/12/2017)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp và chuyển Chủ tịch UBND xã

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại sổ công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã.

06 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

1/2ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

 

5. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 22/12/2017).

- Thời gian giải quyết: 12 giờ

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01 giờ

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Trong vòng 10 giờ từ khi nhận thông tin trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

10 giờ

- Các biện pháp can thiệp khẩn cấp cho trẻ em hoặc biện pháp tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo kết quả áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp cho người dân, tổ chức

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận.

01 giờ

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

12 giờ

 

6. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

- Thời gian giải quyết: 05 ngàylàm việc (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 22/12/2017)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển Chủ tịch UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Kể từ ngày nhận quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế của Chủ tịch UBND cấp xã, hoặc cá nhân có thẩm quyền quyết định chấm dứt việc chăm sóc trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội và gửi quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. Chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã.

04 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Tổng thời gian giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

 

7. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 22/12/2017)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

- Các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có trách nhiệm thông báo ngay cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoặc cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp hoặc cơ quan công an các cấp hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc (nơi tiếp nhận thông tin).

- Nơi tiếp nhận thông tin có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin về hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại

06 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

 

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

07 ngày làm việc

 

8. Nhóm thủ tục:

8.1. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

8.2. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày22/12/2017)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửac ấp xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, lập, lưu trữ danh sách cá nhân, gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế; hằng quý cập nhật danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện để thực hiện trách nhiệm điều phối việc lựa chọn cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã có trách nhiệm lựa chọn hình thức, cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế phù hợp với trẻ em; xác minh điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; cung cấp thông tin về cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em và lấy ý kiến của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên; lựa chọn, thông báo, cung cấp thông tin, hồ sơ của trẻ em cần chăm sóc thay thế cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm ban hành quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; tổ chức việc giao, nhận trẻ em giữa UBND cấp xã và cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. Chuyển kết quả quaBộ phận một cửa cấp xã.

14 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

1/2 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

 

9. Nhóm thủ tục:

9.1. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

9.2. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

- Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc (Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp và chuyển hồ sơ cho Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

0,25 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Trong thời hạn 1,5 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị của hộ gia đình, Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Chuyển kết quả quaBộ phận một cửa cấp xã.

1,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

0,25 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm việc

 

10. Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp và chuyển UBND xã

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

UBND cấp xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định và ký xác nhận Chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã.

09 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày làm việc

 

III. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)

1. Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc (Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp và chuyển Tổ công tác của UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định quản lý cai nghiện. Chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã.

02 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

03 ngày làm việc

 

2. Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

- Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc (Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xãtiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp và chuyển Tổ công tác của UBND cấp xã

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Sổ theo dõi hồ sơ

- Xử lý trên phần mềm

Bước 2

- Kể từ khi nhận được Hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, lập danh sách đối tượng tự nguyện cai nghiện và làm văn bản trình Chủ tịch UBND cấp xã.

- Kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Tổ công tác, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. Chuyển kết quả qua Bộ phận một cửa cấp xã.

05 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm

Bước 3

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

06 ngày làm việc

 

B/ QUY TRÌNH LIÊN THÔNG (02 LĨNH VỰC, 02 TTHC)

I/ Lĩnh vực Người có công (01 TTHC)

1. Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

- Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc (Quyết định 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

 

Công chức Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã

0,5 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 3,5 ngày xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

3,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 3

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyệntrong thời hạn 04 ngày có trách nhiệm lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

04 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 30 ngày có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ có đầy đủ thông tin gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị. Khi có kết quả chuyển Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

30 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Xử lý trên phần mềm

Bước 5

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển về Bộ phận một cửa cấp xã

01 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 6

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Tổng thời gian giải quyết TTHC

40 ngày làm việc

 

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc (Quyết định số 3692/QĐ-UBND ngày 22/12/2017)

Trình tự các bước thực hiện

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã, kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, chuyển UBND xã xem xét, thẩm định

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

UBND xã xem xét, thẩm định và chuyển UBND cấp huyện xử lý hồ sơ

01 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 3

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù hợp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, UBND cấp huyện, chuyển danh sách và hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

10 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 4

Trong thời hạn 12 ngày làm việc, UBND cấp xã xem xét các điều kiện của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, nếu đủ điều kiện, UBND cấp xã quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế. UBND cấp xã gửi quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đến UBND cấp huyện, hoặc Sở lao động – Thương binh và Xã hội, hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để làm cơ sở chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội.

12 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

- Xử lý trên phần mềm

Bước 5

- Công chức Bộ phận một cửa cấp xã thông báo người dân, tổ chức đến nhận kết quả và xử lý trên phần mềm

- Khi đến nhận kết quả cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận

01 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

25 ngày làm việc

 

C/ QUY TRÌNH KHÔNG NỘP TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ (01 LĨNH VỰC, 01 TTHC)

I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (01 TTHC)

1. Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

- Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc (thủ tục này trong quyết định không quy định thời hạn giải quyết, tạm thời quy định 02 ngày làm việc) (Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016)

Trình tự các bước thực hiện

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Viên chức Trung tâm tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển Lãnh đạo Trung tâm

0,25 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Bước 2

Lãnh đạo Trung tâm thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả TTHC và chuyển kết quả qua Viên chức tiếp nhận hồ sơ

1,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

Bước 3

 Thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả TTHC, hoặc gửi đường bưu điện; Đồng thời gửi 01 bản đến UBND cấp xã nơi trẻ em cư trú để biết và theo dõi

0,25 ngày làm việc

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

- Hồ sơ của tổ chức, công dân

- Kết quả TTHC

Tổng thời gian giải quyết TTHC

02 ngày làm việc

 

 

 


Số lượt đọc: 568 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác