Sở Công Thương triển khai Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/02/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT gồm có 07 Chương và 40 Điều, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.
Thông tư này bãi bỏ một số khoản, Điều của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT, Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT và Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư còn quy định về các chế độ báo cáo định kỳ của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ kể từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành; Các báo cáo chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu,..cũng được lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư này./.


Số lượt đọc: 503 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác