Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
3969/UBND-VP V/v công khai TTHC mới ban hành lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. (theo QĐ 2591) 14/10/2019 Tải văn bản
20/LCT-UBND Lịch làm việc của lãnh đạo xã Châu Pha ( từ ngày 14/10 đến 18/10/2019) 14/10/2019 Tải văn bản
3971/UBND-VP V/v tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 14/10/2019 Tải văn bản
90/HĐND-VP V/v điều chỉnh tên gọi kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND thị xã Phú Mỹ 14/10/2019 Tải văn bản
217/TB-VP TB v/v bố trí phương tiện phục vụ đại biểu tham dự các buổi tiếp xúc cử tri - 05/11/2019 14/10/2019 Tải văn bản
1721/SCT-QLNL V/v Triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử. 11/10/2019 Tải văn bản
790/PC-UBND PC triển khai Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019 11/10/2019 Tải văn bản
791/PC-UBND PC triển khai Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hóa dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp 11/10/2019 Tải văn bản
1169/TB-UBND TBKL v/v dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười-HĐND thị xã Phú Mỹ khoá IV và kỳ họp thứ Mười bốn -HĐND tỉnh BRVT khoá VI -05/11/2019 11/10/2019 Tải văn bản
3956/UBND-LĐTBXH V/v Lập danh sách tập huấn kỹ năng vận.hành mô hình Nhà tạm lánh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng 11/10/2019 Tải văn bản
10470/UBND-VP V/v rà soát , bổ sung nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn UBND thị xã Phú mỹ 11/10/2019 Tải văn bản
160/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban Ủy ban tháng 10/2019 11/10/2019 Tải văn bản
3927/KH-UBND KH tổ chức khám sức khoả nghĩa cụ quân sự chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2020 10/10/2019 Tải văn bản
3926/UBND-VHTT TB v/v bố trí phương tiện phục vụ đại biểu tham dự các buổi tiếp xúc cử tri - 05/11/2019 10/10/2019 Tải văn bản
181/BC-ĐBQH BC tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tám, QH khóa XIV 10/10/2019 Tải văn bản