Công tác cải cách hành chính năm 2017 xã Kim Long đạt được
09/11/2017

Theo công văn số 287/NV-CCHC ngày 25/10/2017 của phòng Nội vụ huyện Châu Đức về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017. Ủy ban nhân xã Kim Long trong năm 2017 thực hiện được như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

            UBND xã xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, thường xuyên chỉ đạo các công chức chuyên môn căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND xã về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 thực hiện theo đúng nội dung quy định.

Ban hành kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/01/2017 về việc hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/01/2017 về việc tuyên truyền hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính. Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND xã Kim Long về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, NHĐKCT và công tác cải cách hành chính năm 2017.

Ban hành Công văn số 55/UBND-VP ngày 21/2/2017 của UBND xã Kim Long về việc chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; Công văn số 59/UBND-VP ngày 22/2/2017 của UBND xã Kim Long về việc triển khai thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh BR-VT; Công văn số 65/UBND-VP ngày 24/2/2017 của UBND xã Kim Long về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2017-2020; Công văn số 237/UBND-VP ngày 15/6/2017 của UBND xã Kim Long về việc chấn chỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan; Công văn số 275/UBND-VP ngày 18/7/2017 của UBND xã Kim Long về việc chấn chỉnh công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã; Công văn số 283/UBND-VP ngày 24/7/2017 của UBND xã Kim Long về việc Chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong công tác cải cách hành chính; Công văn số 68/UBND-VP ngày 01/3/2017 của UBND xã Kim Long về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cán bộ, công chức, NHĐKCT và nâng cao chất lượng các cuộc họp, nội dung tham mưu trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND; Công văn số 117/UBND-VP ngày 28/3/2017 của UBND xã Kim Long về việc triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017 và chuẩn bị tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác chấm điểm Bộ chỉ số CCHC năm 2017 của UBND xã Kim Long; Chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế theo kết luận của đoàn kiểm tra công tác Kiểm soát TTHC năm 2017.

Kiện toàn Tổ đánh giá, thẩm định kết quả công tác CCHC năm 2017 của UBND xã theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/9/2017 về việc khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã; Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 12/9/2017 về việc tham gia hội thi “công chức cấp xã huyện Châu Đức với công tác CCHC” năm 2017;

Thực hiện theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND xã Kim Long về việc ban hành kế hoạch tự kiểm tra trách nhiệm thực hiện Công vụ của cán bộ, công chức, NHĐKCT và công tác CCHC năm 2017, tiến hành tự kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ, của cán bộ, công chức, NHĐKCT và công tác CCHC đợt I năm 2017 báo cáo số 128/BC-UBND ngày 28/7/2017 ;

            II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

            Căn cứ Quyết định 2925/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rại-Vũng Tàu; UBND xã ban hành Công văn số 445/UBND-VP ngày 30/10/2017 của UBND xã về việc triển khai thực hiện.

Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đơn vị đã niêm yết công khai tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã.

Hướng dẫn cho các tổ chức công dân nắm rõ các quy trình giải quyết hồ sơ theo quy định. Do đó việc liên hệ giải quyết công việc được thuận tiện, dể dàng, nhanh chống, đồng thời có bố trí máy tra cứu thủ tục hành chính để người dân được biết. Đồng thời chỉ đạo Trưởng các thôn, Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết để thực hiện theo đúng quy trình. Số lượng thủ tục hành chính sau khi bị bãi bỏ, bổ sung, thay thế đối với UBND xã là 121 thủ tục 26 lĩnh vực được công chức Tư pháp-Hộ tịch rà soát, cập nhật để niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa. Nhìn chung, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công dân đến tra cứu.

 Kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận TN&TKQ:

STT

Lĩnh vực

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Hồ sơ

Tỷ lệ %

Hồ sơ

Tỷ lệ %

Hồ sơ

Tỷ lệ %

1

Đất đai

24

 

 

24

 

 

 

2

Chứng thực

2.438

 

 

2.438

 

 

 

3

Hộ tịch

680

 

 

680

 

 

 

4

CS-BTXH

32

 

 

32

 

 

 

5

Thông thường

258

 

 

258

 

 

 

Tổng số

3.432

 

 

3.432

 

 

 

 

Thường xuyên thực hiện việc lấy ý kiến khảo sát người dân thông qua màn hình cảm ứng và phiếu khảo sát. Ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/9/2017 về việc khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Kim Long;

UBND xã thường xuyên chỉ đạo tổ công vụ kiểm tra, nhắc nhở các công chức làm việc tại Bộ phận một cửa, phải có thái độ nhã nhặn, vui vẻ đối với các tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm tạo sự hài lòng cho các tổ chức, công dân. Trong năm 2017 UBND xã không có ý kiến phản ánh của người dân về đường dây nóng của tỉnh.

Thực hiện luân chuyển 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND xã về công tác tại Phòng Tư pháp và tiếp nhận 01 đồng chí Phó trưởng Phòng tư pháp huyện vể thực hiện nhiệm vụ tại UBND xã với vị trí Phó Chủ tịch UBND xã theo kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức của UBND huyện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn trình UBND huyện phê duyệt theo quy định, trong đó có 05 cán bộ chuyên trách, 08 công chức chuyên môn và 05 người hoạt động không chuyên trách xã được phê duyệt.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đều đạt tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng được nhu cầu công việc. Tính đến thời điểm hiện tại số lượng cán bộ, công chức, NHĐKCT có trình độ chuyên môn đại học là 33 người, cao đẳng 01 người, trung cấp 10, sơ cấp 09 người, trình độ khác 02 người.

Về hiện đại hóa hành chính:  việc thực hiện mô hình lấy ý kiến người dân bằng hệ thống phần mềm cảm ứng: UBND xã vẫn thường xuyên duy trì và theo dõi kết quả đánh giá để kịp thời chấn chỉnh thái độ, tác phong của công chức khi tiếp công dân.

Việc vận hành sử dụng Công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, góp phần đẩy mạnh trong việc cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Tất cả các hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đều được nhập vào phần mềm eGate để quản lý theo dõi. Các thiết bị công nghệ thông tin định kỳ hàng tháng được kiểm tra, bảo trì nên hoạt động ổn định.

Phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hướng dẫn công dân đến hệ thống bốc số, tra cứu thông tin và kiểm tra tình hình nhập dữ liệu trên hệ thống phần mềm.

Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị được duy trì ổn định.

Thực hiện tốt việc vận hành phần mềm Văn phòng điện tử iEoffice trong quản lý, xử lý văn bản đến, đi và phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, dữ liệu tại đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.


Số lượt đọc: 910 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác