Công tác tuyên tuyền Cải cách hành chính năm 2017 xã Kim Long
09/11/2017

Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, nhân dân về nội dung, ý nghĩa trong việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương. Thực hiện công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, thường xuyên.

Kết hợp công tác tuyên truyền với thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước, lồng nghép phổ biến tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đáp ứng kịp thời nắm bắt, tìm hiệu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về  công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Đối tượng tuyên truyền về công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Về hình thức tuyên truyền: Sử dụng phương tiện thông tin trên hệ thống Đài truyền thanh, họp triển khai trong các cuộc họp của UBND xã, họp thôn, Tổ ĐKDC… trong việc tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Thường xuyên đăng tải các tin, bài về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên trạm KHCN của địa phương. Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền.Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Một số nội dung khác: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn; việc ứng dụng CNTT vào hoạt động tại địa phương; Các kế hoạch, văn bản của tỉnh, huyện và địa phương liên quan đến công tác cải cách thủ tục hảnh chính. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân. Các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, tập trung một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại tố cáo…


Số lượt đọc: 936 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác