Khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính
02/05/2018

               Nhằm tiếp tục duy trì và phát huy  những nội dung, tiêu chí, thành phần thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những tiêu chí thực hiện chưa đạt hiệu quả, UBND xã vừa ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế trong cải cách hành chính.

           Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

           Thời gian qua, xã Kim Long xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời phát huy những kết quả đạt được, UBND xã đẩy mạnh đổi mới phương thức tuyên truyền  đưa nội dung cải cách hành chính của đơn vị đến cán bộ, công chức, NHĐKCT, trưởng các thôn và nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi trong năm, qua đó có phát hiện và xử lý những bất cập, không còn phù hợp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đối với đội ngũ làm công việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính. Xây dựng văn bản triển khai thực hiện trong đơn vị về giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

          Nội dung trọng tâm của kế hoạch, UBND xã yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, NHĐKCT nghiêm túc thực hiện theo nội dung công văn số 185 ngày 30/03/2018 của UBND xã về việc chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế theo kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 2017. Cụ thể: đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa nhanh gọn, tránh phiền hà cho các tổ chức, công dân đến liên hệ công việc. Đảm bảo đạt hơn 50% số lượng hồ sơ giả quyết trước hạn so với tổng số thủ tục hành chính quy định. Cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định không còn hiệu lực. Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tập trung thực hiện ứng dụng công ghệ thông tin trong tiếp nhận và giả quyết hồ sơ hành chính

          Đến nay, có thể khẳng định, cải cách hành chính trên địa bàn xã Kim Long là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của cả hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn.


Số lượt đọc: 965 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác