Kim Long tổ chức phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo
29/06/2018

Ngày 27/6/2018, Phòng Nội vụ huyện phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị Phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan  đến tôn giáo cho toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, các ban ngành đoàn thể thôn và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn xã Kim Long.

        Tại hội nghị, báo cáo viên trình bày Nghị quyết số 25- NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo. Nghị định số 162/2017/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Luật số 02/2016/QH14 về Tín ngưỡng, tôn giáo. Bao gồm nhưng qui định về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, các hành vi bị nghiêm cấm,….

         Qua hội nghị, tập huấn nhằm quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà Nước về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật, thủ tục hành chính về tín ngưỡng, tôn giáo Từ đó giải quyết tốt các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh ở khu dân cư,  nêu cao tinh thần cảnh giác với các hoạt động  trái với pháp luật của Nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị tại địa phương.


Số lượt đọc: 999 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác