Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện
05/01/2016

Trong những năm qua, Đảng ủy- UBND xã đã lãnh đạo Ban CHQS xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Ban CHQS vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011- 2015, đơn vị đã bám sát với tình hình thực tế và mục tiêu đề ra, cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền được cấp trên đánh giá là đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ban CHQS xã thường xuyên quán triệt kịp thời cho toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng dân quân nắm chắc đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung và nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng nói riêng. Tổ chức giáo dục, quán triệt thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Từ đó, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ dân quân luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật, sẵng sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, cán bộ chỉ huy dân quân từ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng trở lên được tập huấn, 100% cán bộ Ban CHQS xã huấn luyện được theo phân cấp, 90% chiến sỹ dân quân cơ động, thường trực, tại chỗ được huấn luyện. Qua kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên.

Trong công tác, Ban CHQS xã tập trung xây dựng nề nếp chính qui, chấp hành kỷ luật của đơn vị, xây dựng lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh sẵng sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao . Luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng, truyền thống của quê hương và truyền thống lực lượng dân quân. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình cách mạng hiện nay.

Đặc biệt, Ban CHQS xã Kim Long đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể xã  thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng trong thanh niên sẵng sàng nhập ngũ theo chỉ tiêu huyện giao hàng năm, phẩm chất, đạo đức chính trị của thanh niên luôn được xác minh chặt chẽ đảm bảo tốt cho công tác giao quân, hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Trong đó có 2 đảng viên nhập ngũ và 100% thanh niên nhập ngũ có đơn tình nguyện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Ban CHQS xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện công tác quân sự- quốc phòng địa phương, xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả sức chiến đấu trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ an ninh – quốc phòng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện đổi mới nội dung phương pháp giáo dục QP- AN phù hợp với từng đối tượng, làm cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nêu cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhận thức đúng đắn yêu cầu bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa.


Số lượt đọc: 955 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác