Bộ phận Tiếp nhận và trẻ kết quả thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2018: “ 3 Biết và đúng hẹn” tại Xã Phước Tỉnh. (22/10/2018)

Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-VH- XH của địa phương. Trong đó, tiêu chí Cải cách thủ tục hành chính - trả kết quả đúng hẹn, chất lượng phục vụ, thái độ giao tiếp của cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (01 cửa) luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, năm 2018, chi bộ Cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “03 biết và đúng hẹn” (Biết cười, biết cám ơn và biết xin lỗi) tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.