Tổng số lượng truy cập
339230
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh BR-VT giai đoạn 2001-2015
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN.Phạm Ngọc Vũ
Tham gia chính - TS. Trần Tinh Huy
- CN. Nguyễn Thị Ánh Hồng
- CN. Mai Xuân Giang
- CN. Nguyễn Quỳnh Hoa
- CN. Nguyễn Trọng Nhân
Mục tiêu nhiệm vụ
- Điều tra khảo sát toàn bộ 151 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện giai đoạn 2001-2012 và bổ sung 29 đề tài, dự án triển khai giai đoạn 2013-2015 trên các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học xã hội và khoa học nhân văn.
- Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu 143/180 đề tài, dự án NCKH&PTCN của tỉnh triển khai giai đoạn 2001-2015 đã được nghiệm thu tính đến tháng 12/2015, áp dụng vào thực tiễn.
- Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần đưa kết quả nghiên cứu của các đề tài, ndự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh áp dụng thực tế vào sản xuất và đời sống.
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 503.850.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 367 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang