Tổng số lượng truy cập
165425
Số người online
1
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Lịch sử hình thành và phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Hồ Sơn Diệp; KS. Nguyễn Kim Trường
Tham gia chính

TS. Đinh Văn Hạnh

TS. Nguyễn Đình Thống

TS. Lê Quang Hậu

TS. Trần Thuận

Mục tiêu nhiệm vụ Mục tiêu tổng quát:

Tái dựng lịch sử hình thành và phát triển Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1975 đến 2015, qua đó, đánh giá đúng mức vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, vai trò tham mưu, quản lý của Sở KH-CN và sự nỗ lực của các ngành, các doanh nghiệp và các nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển Khoa học & Công nghệ trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh giá những thành tựu và một số hạn chế qua mỗi giai đoạn phát triển, trên cơ sở đó, cung cấp những luận cứ khoa học và đề xuất những giải pháp, kiến nghị, cho sự phát triển KH-CN Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mục tiêu chi tiết:

- Nghiên cứu, giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Khoa học & kỹ thuật trên vùng đt Bà Rịa - Vũng Tàu trước năm 1975, làm tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu chính.

- Tái dng lại lịch sử hình thành và phát triển của Khoa học & Công nghệ tnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên các bình diện: quản lý và hoạt động Khoa học & Công nghệ từ 1975 đến 2015.

- Đánh giá những thành tựu, hạn chế của Khoa học & Công nghệ trong giai đoạn lịch sử từ 1975 đến 2015.

- Rút ta nhũng bài học kinh nghiệm thông qua lịch sử hình thành, quá trình vận động phát triển của Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1975 đến 2015.

- Dự báo xu hướng vận động, phát trin và đề xuất nhng giải pháp,kiến nghị, tạo cứ liệu khoa học cho Khoa học & Công nghệ tnh BR-VT phát triển đúng hướng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Lĩnh vực Khoa học Nhân văn
Kinh phí thực hiện 740.260.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 48 tháng, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 149 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang