Tổng số lượng truy cập
269528
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề tài: Xây dựng danh mục nguồn ô nhiễm môi trường tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT)
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Trình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 34,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1993
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 366 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang