Tổng số lượng truy cập
116330
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ BC đề tài KH: Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường nước, không khí và xây dựng các biện pháp tổng hợp BVMT khu vực Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Bảo vệ môi trường (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PTS Lê Trình, KS Nguyễn Quốc Bình
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 161,50
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1997
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 103 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang