Tổng số lượng truy cập
116316
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên động vật và thực vật vườn quốc gia Côn Đảo - Đề xuất các biện pháp khôi phục rừng sau cơn bão Linda
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân Viện quy hoạch rừng II
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Ngô Út
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 400.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 1/1998 đến 12/1998
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 100 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang