Tổng số lượng truy cập
124856
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường các bãi biển chính ở TP VT, xây dựng các biện pháp phòng chống ô nhiễm
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm BVMT - TP HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn quốc Bình, ThS. Hoàng Khánh Hoà
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 79,50
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1999
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 109 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang