Tổng số lượng truy cập
116328
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Khảo sát nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước mặt sông, hồ chính của tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Bảo vệ MT - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Ths. Nguyễn quốc Bình, ThS. Vương Quang Việt
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 237.780.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2001
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 96 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang