Tổng số lượng truy cập
109363
Số người online
9
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ theo nguyên lý ISO 9000:2000 tại bệnh viện Bà Rịa
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Bệnh viện Bà Rịa
Chủ nhiệm nhiệm vụ Võ Văn Hùng
Tham gia chính - BS. Nguyễn Văn Thanh
- BS. Nguyễn Văn Thái
- BS. Nguyễn Phúc Cẩm Chương
- BS. Ngô Văn Gạch
- BS. Trần Văn Thịnh
- Ds. Cao văn Cư
- CN. Nguyễn Quang Khanh
- CN. Bùi Quang Tuấn
- CN. Lê Thị Thanh Trà
- CN. Nguyễn Thị Út Hiền
- KTV. Trần Văn Hùng
Mục tiêu nhiệm vụ

1. Mục tiêu tổng quát:

- Thiết kế và vận hành bước đầu hệ thống quản lý theo h thống QMS.

- Vận dụng triển khai chương trình quản lý chất lượng đồng bộ (TQM) theo nguyên lý ISO 9000 trong mọi hoạt động của các khoa phòng của Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh.

2. Mục tiêu chuyên biệt:

- Đào tạo, huấn luyện, thành lập và duy trì ban ISO và những chuyên gia đánh giá nội bộ.

- Xây dựng và soạn thảo tài liệu QMS

- Xây dựng, áp dụng, triển khai và lượng giá chuần đầu vào v cấu trúc hạ tầng

- Xây dựng, áp dụng, triển khai và lượng giá chuẩn các qui trình chăm sóc bệnh nhân.

- Xây dựng, áp dụng, triển khai và lượng giá chuẩn đầu ra bằng các ch số cht lượng.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 242.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Đào tạo. huấn luyện những kiến thức căn bản v ISO

 -  Đào tạo 60 chuyên gia đánh giá nội bộ, kết quả có 47 nhân viên được cấp giấy nhận chuyên gia đánh giá nội bộ.

 -  Đào tạo kiến thức cơ bản, có kiểm tra đánh giá kiến thức bằng nhiều đợt cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong bệnh viện.

2. Cử đại diện lãnh đạo, thành lập ban ISO

Giám đc Bệnh Viện Bà Rịa thành lập và là trưởng ban ISO của bệnh viện. Các thành phần của ban ISO gồm ban giám đốc, ban thư ký, và các tiểu ban. (Trách nhiệm và quyn hạn của các thành phần trên được qui định trong các tài liệu liên quan).

3. Chẩn đoán sơ bộ nhận thức về bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 của Bệnh Viện Bà Rịa sau khi được huấn luyện đào tạo.

phn này, để đánh giá mức độ hiểu biết của các nhà quản trị cấp trung gian (trưởng, phó khoa, phòng, điều dưỡng trưởng khoa) sau khi được đào tạo huấn luyện các kiến thức v ISO, từ đó tác giả sẽ có những kế hoạch tiếp theo dựa trên kết quả của cuộc khảo sát này. Tác giả tiếp tục sử dụng bảng “chẩn đoán sơ bộ liên quan đến ISO 9000 ca trung tâm Chất Lượng Quốc Tế (IQC) tương tự như phần 5 trong chương này.

S mu phát ra là 40 mẫu cho tất cả CBCNV tham gia công tác quản lý có mặt tại thời đim đánh giá và s mẫu thu vào là 32 mẫu. Không có mẫu nào không phù hợp, 32 mu đó được xử lý và dùng biểu đồ kiểm soát (X -R) .

4. Soạn thảo bộ tài liệu ISO 9001:2000:

- Thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của bệnh viện và các khoa phòng. Tổ chức công bố và cam kết.

- Xây dựng sổ tay chất lượng.

- 06 thủ tục qui trình bt buộc.

- 2 thủ tục qui trình tác nghiệp

- 123 hướng dẫn công việc.

- 494 bảng mô t công việc

- 02 bộ phác đồ điều trị.

- 01 bộ qui trình kỹ thuật điu dưỡng.

Thời gian thực hiện 24 tháng, từ 7/2001 đến tháng 7/2003
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 108 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang