Tổng số lượng truy cập
143737
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu giai đoạn 2001 - 2005, định hướng 2010
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Trần Minh Chí
Tham gia chính - Trương Thành Công
- Nguyễn Như Dũng
- Lê Tân Cương
- Nguyễn Văn Sơn
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 245.290.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Thu thập, phân tích s liệu hiện hữu, điều tra bổ sung về nguồn thi, chất thải và chất lượng môi trường tại tnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm: các đặc trưng, lưu lượng, tải lượng ... của nguồn, chất thải; Nguồn tiếp nhận: không khí, đất yà nước ngầm, nước mặt và Phân bố địa lý của chúng.

-  Dự báo các biến động về nguồn thải, chất thải, phạm vi qui mô ảnh hưng trên cơ sở phân tích các s liệu thu thập được về hiện trạng và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2010.

-  Kho sát thực địa, phân tích lựa chọn địa điểm, phương án xử lý chất thải lỏng, rắn.

- Phân tích, dự báo các kịch bản cắt giảm tải lượng ô nhiễm cải thiện chất lượng môi trường bằng phương pháp tính giá trị cận biến phục vụ xây dựng qui hoạch xử lý chất thải.

- Quy hoạch quản lý chất thải đến năm 2010: quy hoạch quản lý rác thải đô thị và công nghiệp, quy hoạch quản lý chất thải lỏng sinh hoạt và sản xuất, quy hoạch quản lý khí thải cũng như kế hoạch huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác quản lý chất thải trên địa bàn tình. Đề xuất các công nghệ/qui mô xử lý cho các loại chất thải (chất thải rắn và nước thải).

- Đề xuất, xây dựng 3 chương trình bảo vệ trọng điểm cần được triển khai trên địa bàn tỉnh và 12 kế hoạch hành động cụ thể thuộc ba chương trình đó để trình UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt

- Xây dựng các bản đồ hiện trạng các nguồn thải và qui hoạch xử lý chất thải đến năm 2005.

- Đề xuất hoàn thiện các công cụ cho công tác quản lý chất thải cũng như kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình, dự án.

Thời gian thực hiện 11 tháng, từ tháng 01/2000 đến 01/2001
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 108 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang