Tổng số lượng truy cập
125060
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng qui trình quản lý tổng hợp sâu bệnh hại trên cây mãng cầu tại tỉnh BR-VT 1998-2000
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS.Lê Thị Quý
Tham gia chính - Nguyễn Quý Hùng
- Lã Phạm Lân
- Nguyễn Mạnh Hùng
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 165.000.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Qua 2 năm thực hiện đề tài đã thu được những kết quả sau :

Đã điều tra phỏng vấn được 400 hộ trồng mãng cầu do đó nm được những tập quán kỷ thuật canh tác, những khó khăn về bảo vệ thực vật và các biện pháp phòng trừ.

- Xác định được 44 loài côn trùng và nhện trên mãng cầu thuộc 10 bộ, 36 họ, 6 bệnh nấm, 1 bệnh siêu vi trùng, 1 bệnh tuyến trùng. Sâu bệnh chủ yếu hại mãng cầu gồm rệp sáp, sâu đục thân, héo đọt, đen trái.

- Xác định được qui luật phát sinh của sâu bệnh hại chủ yếu như : rệp sáp, sâu đục thân, héo đọt, đen trái ... phần lớn sâu gây hại nhiều ở chính vụ, cây trồng lâu năm kém chăm sóc. Trừ sâu ăn lá, các loại sâu hại khác đều khó phòng trừ bằng thuốc hoá học chủ yếu nên theo hướng quản lý dịch hại tổng hợp, chú ý biện pháp canh tác, vật lý.

- Qua kết quả điều tra nghiên cứu, bước đầu đã xây dựng được qui trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây mãng cầu, giúp người sản xuất thực hiện hiệu quả, khả thi và kinh tế.

- Áp dụng qui trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây mãng cầu trong mô hình sản xuất thử cho kết qu khả quan.

- Đã tập huấn chuyển giao qui trình kỹ thuật cho 384 hộ trồng mãng cầu trong tỉnh.

Thời gian thực hiện tháng 5/1998 đến tháng 12/2000
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 87 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang