Tổng số lượng truy cập
360702
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Văn Trúc
Tham gia chính

1.      ThS. Nguyễn Văn Trúc

2.      ThS. Phạm Ngọc Vũ

3.      CN. Nguyễn Văn Quang

4.      TS. Nguyễn Hữu Xuyên

Mục tiêu nhiệm vụ

Khảo sát nhu cầu, đánh giá thực trạng thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 925.170.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng đối với phát triển khoa học và công nghệ, cũng như đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Thông qua các số liệu sơ cấp và thứ cấp, đề tài đã hệ thống hóa, phân tích và làm rõ được:

          Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Nhận dạng được hàng hóa công nghệ; xác định các yếu tố cấu thành, nội dung phát triển thị trường KH&CN và đưa ra các yếu tố ảnh hưởng cũng như các tiêu chí phản ánh sự phát triển của thị trường KH&CN. Đây là một trong những cơ sở, luận cứ để có thể xây dựng được Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          Thứ hai, đưa ra các bài học tham khảo cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm về mô hình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của một số quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan) và kinh nghiệm về xây dựng chương trình phát triển thị trường KH&CN của một số tỉnh/thành Việt Nam như Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An. Các bài học này có ý nghĩa đối với việc kích cung, tạo cầu, cũng như hình thành mô hình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

          Thứ ba, đã khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường KH&CN ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như phân tích thực trạng các chính sách của Việt Nam, của tỉnh Bà Rịa - Vũng cho việc phát triển thị trường KH&CN; làm rõ được thực trạng nguồn cung công nghệ, nguồn cầu công nghệ, các tổ chức trung gian, giá trị giao dịch công nghệ trên thị trường KH&CN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời cũng đã đánh giá được thực trạng trình độ công nghệ, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển thị trường KH&CN của  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

          Thứ tư, đã đưa ra được quan điểm, phương hướng, mục tiêu của chương phát triển thị trường KH&CN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.Cùng với đó là đưa ra các giải pháp cho sự phát triển thị trường KH&CN của tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu như hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy cung, cầu công nghệ và phát triển các tổ chức trung gian trên thị trường khoa học và công nghệ. Cùng với đó là đưa ra các giải pháp về thúc đẩy kết nối cung - cầu về công nghệ, giải pháp về tuyên truyền và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết nối sàn giao dịch công nghệ của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với mạng lưới sàn giao dịch công nghệ trong nước.

          Các nội dung nghiên cứu trên là cơ sở quan trọng để xây dựng được chương trình thị trường KH&CN tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025. Qua đó sẽ thúc đẩy hoạt động liên kết giữa các trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp, làm tiền đề kích thích cho việc tạo nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ có tiềm năng thương mại hóa và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện 22 tháng, từ tháng 06/2018 đến tháng 09/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 376 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang