Tổng số lượng truy cập
170392
Số người online
11
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng hệ thống thông tin bản đồ nền tại tỉnh BR-VT ( TP Vũng Tàu, TX Bà Rịa, huyện Long Đất và Tân Thành) tỷ lệ 1/10.000 trên INTERNET
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học Den phin I
Chủ nhiệm nhiệm vụ Đinh Tiến Sơn
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống thông tin bản đồ nền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Bước I - trên địa bàn Tp. Vũng tàu, Tx. Bà Rịa, huyện Long Đất, huyện Tân Thành) tỷ lệ 1/10.000 trên máy tính và truyền trên mạng Internet để thống nhất vị trí của các đi tượng trong không gian trên địa bàn tỉnh, để làm nền cho các hệ thống thông tin khác của tỉnh.

o Cơ sở dữ liệu này sẽ được sử dụng trong các cơ quan có liên quan đến quản lý hành chính nhà nước với các mục đích sử dụng khác nhau (đặi biệt là các ngành liên quan đến quản lỷ đô thị như: tài nguyên-môi trưng, xây dựng, qui hoạch, điện, điện thoại, cấp nước..) và sẽ được tích hợp vào mạng thông tin tích hợp (Trước mắt trên serve http://basao.com.vn) nhằm mục đích cung cấp thông tin rộng rãi.

o Dựa trên cơ sở dữ liệu bản đồ nền dùng chung, thống nhất của Tỉnh, các Sở/Ngành sau này sẽ kế thừa và cập nhập, phát triển các dữ liệu chuyên ngành và các ứng dụng của mình trên cơ sỡ dữ liệu bản đồ nền này.

o Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng sử dụng, quản lý, khai thác bộ bản đồ nền dạng số tại một số đơn vị tham gia phát triển cơ sở dữ liệu nn trong giai đoạn đu.

o Tạo tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ thông tin địa lý dùng chung thích hợp tại các Sở/Ngành, Huyện/Thị cho nhu cầu quản lý chuyên sâu.

o Cơ s d liệu phân quyền bo mật theo các chc năng khai thác và người sử dụng.

o Hệ thống kết nối với dịch vụ ca DolMap.

Các đối tượng được xét thuộc tỉnh cụ th theo loại đi tượng quản lý (theo chuẩn bản đ địa hình, giao thông, quy hoạch,...).

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 886.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Các tài liệu bản đồ đã thu thập và sử dụng để tạo bản đồ dạng số
- Bộ bản đồ nền dạng số tỷ lệ 1/10.000 trên PC.
- Các bản đồ chuyền đề trên PC
- Xây dựng trang web phục vụ việc xem thông tin bản đồ nền Bà Rịa - Vũng Tàu trên website bản đồ http://basao.com.vn
- Bản đồ nền và các bản đồ chuyên đề trên trang web bản đồ trên server http://basao.com.vn
- Trang thiết bị phần mềm GIS, chuyển giao và đào tạo. 
Thời gian thực hiện 8 tháng (10/2003 - 2/2004)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 294 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang