Tổng số lượng truy cập
204101
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu giải pháp đầu tư và khai thác tiềm năng văn hoá phục vụ du lịch tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Văn Hoá Thông Tin tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ Phạm Quang Khải
Tham gia chính TS. Đinh Văn Hạnh
TS. Phùng Đức Vinh
CN. Nguyễn Trọng Chính
CN. Trần Minh Thế
CN. Trần Quản Xuân
CN. Lê Công Tuấn

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 237.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  • Đề tài nghiên cứu giải pháp đàu tư và khai thác tiềm năng văn hóa phục vụ du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa là một đề tài nghiên cứu khoa học vừa là một để án có ý nghĩa thực tin, là một đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhưng có khả năng áp dụng, triển khai trong thực tin và thu lại kết quả hữu hình. Đây là nét mới, thể hiện tính độc đáo và sáng lạo của đ tài. Để tài đạt được những kết quả cụ thế sau:
  • - Từ việc đánh giá tiềm năng và thực trạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, công trình nghiên cứu khẳng định vai trò văn hóa phục vụ du lịch; tìm kiếm và đề xuất giải pháp khả thi nhằm đu tư, khai thác tiềm năng văn hóa (bao gồm cả văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thế, hay nói chung là di sản văn hóa, văn hóa ứng xử cộng đồng...) phục vụ phát triển ngành kinh tế du lịch - một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh (đặc biệt trong thời gian tới cần tập trung giải quyết những vn đề gì, định hướng phát triển văn hóa phục vụ du lịch như thế nào).
  • - Thông qua việc nghiên cứu sẽ đề xuất xây dựng một s mô hình du lịch văn hóa, góp phần Xây dựng và phát trin nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyêt Trung ương 5 (khóa VIII) và phục vụ phát trin du lịch, qua đó giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, truyền thống văn hóa Bà Rịa-Vũng Tàu đối với khách du lịch.
  • - Thông qua việc nghiên cứu, đề ra giải pháp đầu tư tiềm năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch cũng có nghĩa là tạo điểu kiện để chỉnh bản thân hoạt động văn hóa phát triển. Qua đó, đánh giá và đề ra biện pháp khai thác có hiệu quả các cơ sở văn hóa du lịch đã được đầu tư, nêu giải pháp khắc phục hạn chế và phát huy hiệu quả.
  • Đề tài đề xuất 5 mô hình ứng dụng để phát triển du lịch văn hóa: Mô hình khai thác du lịch leo núi gắn với lễ hội đạo Ông Trần ở đảo Long Sơn; Mô hình khai thác du lịch sinh thái biển gắn với lễ hội Dinh Cô ở Long Hải; Mô hình du lịch sinh thái biển kết hợp với du lịch hành hương mang đặc điểm tâm linh, tôn giáo ở thành phổ Vũng Tàu; Mô hình Festival văn hóa - sinh thái biển ở Vũng Tàu; Mô hình du lịch tham quan các di tích lịch sử cách mạng gắn với lễ hội về nguồn tại Côn Đảo.

Thời gian thực hiện 18 tháng (6/2003 - 11/2004)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 265 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang