Tổng số lượng truy cập
269556
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng cổng thông tin về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – VT phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Bùi Quốc Nghĩa
Tham gia chính KS. Trần Duy Tâm Thanh
KS. Nguyễn Thị Hương Lan
KS. Võ Nguyên Hợp
KS. Hà Thanh Hải
KS. Nguyễn Thị Phương Thảo
KS. Trần Thoại Chương
ThS. Ngô Quốc Việt
KS. Giang Kim Đức
KS. Trương Quý
KS. Nguyễn Kim Trường
KS. Thái Quốc Việt
CN. Bùi Thuỵ Vũ
KS. Đỗ Hữu Hiền
CN. Nguyễn Thị Kiều
KS. Cao Huy Đan

Mục tiêu nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống thông tin điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát trin kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở dạng cổng thông tin portal tích hợp bản đồ dng s GIS cùng các công cụ quản lý, cập nhật, xử lý tính toán tiêu chuẩn, công cụ trao đi thông tin về các lĩnh vực điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường, về lâu dài tích hợp hệ thống thông tin này vào hệ thống thông tin quản lý nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 432.000.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1. Đ xuất thực hiện tổng hợp các kết quả điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường trong môi trường điện tử bằng "Hệ thống thông tin các kết quả điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên trên một vùng lãnh th phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.

2. Nghiên cứu xây dựng cấu trúc thông tin các kết quả điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường.

3. Xây dựng và hiện thực mô hình hệ thống thông tin dạng cng thông tin tích hợp trên nền phần mềm mã nguồn mờ Zope phiên bản 2.8.6.

4. Tích hp sản phẩm thương mại bản đồ GIS trên mạng internet DolMAP cùa Công ty Dolsoft.

5. Lựa chọn công cụ xây dựng và phát triển hệ thống bằng các phần mềm mã nguồn mở phù hợp (Máy chủ web (Webserver) Apache phiên bản 2.0.55, Hệ quản trị nội dung (CMS) Plone phiên bản 2.1.2, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL phiên bản 4.1.14).

6. Thu thập, xử lý và cập nhật các thông tin về các lĩnh vực điều kiện t nhiên và tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến thời điểm 2005.

Thời gian thực hiện 18 tháng (6/2004 - 11/2005)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 338 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang