Tổng số lượng truy cập
204329
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Áp dụng hệ thống chuồng điều chỉnh nhiệt trong chăn nuôi gà tại Xí nghiệp chăn nuôi gà Phước Cơ, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Khuyến nông, Khuyến lâm tỉnh BR-VT
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Trần Thị Ngọc Hà - KS. Bùi Đức Hiền
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ - Ổn định nhiệt độ trong chuồng nuôi đạt từ 26-28 độ C, nâng cao khả năng sản xuất con giống, nâng cao tỷ lệ đẻ, tăng mật độ chuồng nuôi.
- Góp phần làm giảm gía thành sản phẩm. Giảm khả năng lây nhiễm bệnh
- Tăng tỷ lệ đẻ từ 73% đến 78%
- Tăng tỷ lệ gà con trên 1 mái từ 110 con/mái lên 125 con/mái
- Tăng mật độ chuồng nuôi:
+ Gà bố mẹ: 3 con/m2 lên 5.5 con/m2
+ Gà đẻ thương phẩm: từ 5 con/m2 lên 7.5 con/m2.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 370.660.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện từ tháng 12/2003 đến tháng 11/2005
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 246 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang