Tổng số lượng truy cập
376479
Số người online
3
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn tại tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đỗ Khắc Thịnh
Tham gia chính - ThS. Đào Minh Sô
- KTV. Nguyễn Hướng
Mục tiêu nhiệm vụ

- Phục hồi và phát triển giống lúa đặc sản Nanh Chồn;

- Xây dựng qui trình và mô hình sản xuất lúa đặc sản Nanh Chồn có hiệu quả cao;

- Nâng cao ý thức bảo tồn sản vật địa phương, góp phần phục vụ công tác du lịch tỉnh nhà;

- Bổ sung thông tin và vật liệu di truyền cho các chương trình lai tạo giống lúa chất lượng cao.

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 261.640.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1) Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất lúa và thu thập nguồn vật liệu giống lúa Nanh Chồn;

2) Thanh lọc, phục tráng giống lúa Nanh Chồn;

3) Thử nghiệm công thức bón phân phù hợp và hòan thiện qui trình kỹ thuật canh tác giống lúa Nanh Chồn;

4) Chuyền giao kết quả nghiên cứu thông qua hội thảo thực địa, tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình sản xuât.

Thời gian thực hiện 30 tháng, từ tháng 6/2005 đến 12/2007
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 405 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang