Tổng số lượng truy cập
204107
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Tác động của quá trình công nghệp hóa và đô thị hóa trên lĩnh vực xã hội ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Đề xuất giải pháp
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện KHXH Vùng Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Tuấn Triết
Tham gia chính

  • TS. Nguyễn Tuấn Triết
  • TS. Hoàng Văn Lễ
  • CN. Châu Thị Vân Khanh
  • TS. Phú Văn Hẳn
  • TS. Ngô Văn Bé

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 197.600.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm xã hội; đánh giá những thành tựu hạn chế trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở Tân Thành từ khi thành lập huyện (1994) đến năm 2006.

- Khảo sát thực trạng, phân tích những chuyển biến từ tác động của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ờ huyện Tân Thành (giai đoạn từ khi thành lập huyện đến năm 2006), trên 4 lĩnh vực: 1/ Dân cư và việc làm; 2/ Y tế - sức khỏe cộng đng, giáo dục - đào tạo và văn hoá - xã hội; 3/ Các quan hệ xã hội; 4/ Tệ nạn xã hội; Phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực trên 4 lĩnh vực nêu trên và xác định nguyên nhân.

- Đánh giá các chủ trương, chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước địa phương trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá huyện Tân Thành

- Nghiên cứu luận cứ và xây dựng giải pháp phát triển bền vững cho quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở huyện Tân Thành, gồm: 1/.Giải pháp tiếp tục phát triển các khu công nghiệp tập trung; 2/ Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; và 3/ Giải pháp tăng tốc xây dựng và phát triển đô thị.

- Đề xuất kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các ngành liên quan (Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lí các khu công nghiệp Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đòan lao động Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo...) và ủy ban nhân dân huyện Tân Thành.

Thời gian thực hiện 18 tháng (8/2006 - 02/2008)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 273 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang