Tổng số lượng truy cập
321357
Số người online
18
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Tác động của quá trình công nghệp hóa và đô thị hóa trên lĩnh vực xã hội ở huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Đề xuất giải pháp
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện KHXH Vùng Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Tuấn Triết
Tham gia chính

  • TS. Nguyễn Tuấn Triết
  • TS. Hoàng Văn Lễ
  • CN. Châu Thị Vân Khanh
  • TS. Phú Văn Hẳn
  • TS. Ngô Văn Bé

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 197.600.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm xã hội; đánh giá những thành tựu hạn chế trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở Tân Thành từ khi thành lập huyện (1994) đến năm 2006.

- Khảo sát thực trạng, phân tích những chuyển biến từ tác động của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ờ huyện Tân Thành (giai đoạn từ khi thành lập huyện đến năm 2006), trên 4 lĩnh vực: 1/ Dân cư và việc làm; 2/ Y tế - sức khỏe cộng đng, giáo dục - đào tạo và văn hoá - xã hội; 3/ Các quan hệ xã hội; 4/ Tệ nạn xã hội; Phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực trên 4 lĩnh vực nêu trên và xác định nguyên nhân.

- Đánh giá các chủ trương, chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước địa phương trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá huyện Tân Thành

- Nghiên cứu luận cứ và xây dựng giải pháp phát triển bền vững cho quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở huyện Tân Thành, gồm: 1/.Giải pháp tiếp tục phát triển các khu công nghiệp tập trung; 2/ Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; và 3/ Giải pháp tăng tốc xây dựng và phát triển đô thị.

- Đề xuất kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các ngành liên quan (Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lí các khu công nghiệp Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đòan lao động Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo...) và ủy ban nhân dân huyện Tân Thành.

Thời gian thực hiện 18 tháng (8/2006 - 02/2008)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 344 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang